Hotărârea nr. 303/2009

HCL 303 Privind aprobarea documentaiiei de urbanism "Plan Urbanistic Zonal stabilire reglementari pentru modernizare ¦i extindere hotel Everest - str. Uzinei, nr. 16 - 18" ¦i a regulamentului local de urbanism aferent P.U.Z., beneficiar S.C. "Electroconstruciia Elco" S.A.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 303

din 30 iunie 2009

privind aprobarea documentației de urbanism “Plan Urbanistic Zonal stabilire reglementari pentru modernizare si extindere hotel Everest - str. Uzinei, nr. 16 - 18” si a regulamentului local de urbanism aferent P.U.Z., beneficiar S.C. ”Electroconstructia Elco” S.A.

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru, cu continuare în data de 30 iunie 2009,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 10233 din 22.06.2009 prin compartimentul Arhitect Sef privind aprobarea documentatiei de urbanism “Plan Urbanistic Zonal stabilire reglementari pentru modernizare si extindere hotel Everest - str. Uzinei, nr. 16 - 18”, a regulamentului local de urbanism aferent P.U.Z. si avizul favorabil al comisiilor de specialitate,

Vazând prevederile art. 2, alin. (2) si art. 8, alin. (2) din Legea nr. 50/1991*** republicata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, prevederile art. 25 alin. (1), art. 26 si art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si prevederile art. 32 din Legea nr. 289/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), litera ”c”, alin. (4), litera ”e”, alin. (5), lit. ”c”, art. 45, alin. (2), lit. ”e”si art. 115, alin. (1), lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba documentatia de urbanism “Plan Urbanistic Zonal stabilire reglementari pentru modernizare si extindere hotel Everest - str. Uzinei, nr. 16 - 18” si regulamentul local de urbanism aferent PUZ imobil cu suprafata de 1064mp edificat cu cladire, identificat ca fiind cel înscris în CF nr. 21373/N-Tg.Mures nr. top 5068/1/1/2,5068/1/1/3 si nr. cad 1742 cu solutiile urbanistice si reglementarile cuprinse în proiectul nr. nr. 167-07/2009 elaborat de SC”Arhigraf”SRL-arhitect urbanist Octavian Lipovan, proiect anexat care împreuna cu avizele ce sustin documentatia face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. Prezenta documentatie de urbanism intra în vigoare în urmatoarele conditii:

Indicatorii urbanistici- cei reglementați de UTR „CP3” generat prin PUZ si detaliati de RLU aferent acestuia, POTmax=60%;CUTmax=3.

Pentru eliberarea autorizatiei de construire vor fi prezentate: acordul autentificat al proprietarului imobilului vecin din str. Uzinei14 daca nu vor fi respectate distantele minime fata de limita de proprietate reglementate de RLU aferent prezentului PUZ, toate avizele favorabile, studiile, acordurilor necesare respectiv a celor solicitate prin intermediul certificatului de urbanism prin care s-a solicitat întocmirea studiului.

Art. 3. Prevederile P.U.G. Tîrgu Mures se vor completa cu propunerile de amenajare si dezvoltare urbanistica a zonei studiate prin PUZ si concretizate prin Regulamentul Local de Urbanism aferent acestuia.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinirea a prezentei hotarâri si respectarea documentatiei de urbanism se însarcineaza Primarul Municipiului Tîrgu Mures - dr. Florea Dorin, prin Arhitectul Sef.

Președinte de sedinta psih. Roman Ioana Dana

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban