Hotărârea nr. 302/2009

HCL 302 Privind aprobarea demararii procedurilor legale pentru implementarea unui proiect tip parc ecologic.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 302 din 30 iunie 2009

privind aprobarea demarării procedurilor legale pentru implementarea unui proiect tip parc ecologic

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru, cu continuare în data de 30 iunie 2009,

Având în vedere propunerile privind implementarea unui proiect tip parc ecologic,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), (2), lit. „d”, alin. (6), pct. 9, alin. (9), art. 45, alin. (1) si art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba demararea procedurilor legale pentru implementarea unui proiect tip parc ecologic, conform obiectivelor Memorandumului MOU, prin selectarea partenerului prin licitatie publica, în baza unui caiet de sarcini ce se va supune aprobarii Consiliului local municipal Tîrgu Mures.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri, se încredinteaza Primarul Municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Administratia Domeniului Public si Directia economica.

Președinte de sedinta psih. Roman Ioana Dana

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban