Hotărârea nr. 301/2009

HCL 301 Privind aprobarea garantarii plaiii datoriilor acumulate de S.C. Energomur S.A. catre E.on Gaz Romania.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 301

Din 30 iunie 2009

privind aprobarea garantarii platii datoriilor acumulate de S.C. Energomur S.A. catre E.on Gaz Romania

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru, cu continuare în data de 30 iunie 2009,

Având în vedere prevederile:

- Contractului de delegare de gestiune nr. 2275/28.02.2006

  • -  Legii nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata, art. 36, alin. (2), pct. „a”, „c” si „d”, alin. (6), lit. „a”, pct. 14;

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului nr._______din

_______________ 2009 prin Directia economica, cât si avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul dispozitiilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit „d”, art. 45, alin. (2) si art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste :

Art. 1. Municipiul Tîrgu Mures garanteaza pentru plata sumei totale de 19.193.992 lei reprezentând datorii acumulate de S.C. Energomur S.A. compusa din :

  • - suma de 9.108.066 lei - reprezentând subventie diferenta de pret pentru perioada iulie 2008 - iunie 2009;

  • - suma de 10.085.926 lei - reprezentând compesare combustibil aferent urmatoarelor perioade: - noiembrie - decembrie 2007;

  • - noiembrie - decembrie 2008

  • - martie - iunie 2009

Art. 2. Suma totala mentionata în articolul precedent se va achita de catre S.C. Energomur S.A. în contul datoriilor acumulate de acesta la S.C. E.on Gaz Romania pentru perioada februarie - iunie 2009.

Art. 3. Suma de 19.193.992 va fi achitata de catre Municipiul Tîrgu Mures esalonat, astfel:

Nr.

Luna din

2009

Sume din bugetul local

Sume previzionate din bugetul central

1

Iulie

1.500.000 lei

5.000.000 lei

2

August

1.000.000 lei

3

Septembrie

1.000.000 lei

1.000.000 lei

4

Octombrie

1.500.000 lei

2.000.000 lei

5

Noiembrie

2.000.000 lei

6

Decembrie

2.193.992 lei

2.000.000 lei

Total: 19.193.992 lei

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Conducerea S.C. Energomur S.A..

Președinte de sedinta

psih.Roman Ioana Dana

Contrasemnează

Secretarul municipiului Tîrgu Mures

Cioban Maria