Hotărârea nr. 300/2009

HCL 300 Privind completarea Hotaririi Consiliului local municipal nr. 75/26.02.2009 privind aprobarea vinzarii directe a terenului situat in Tirgu Mure¦, str. Barajului, nr. 17 catre S.C. Aspharom S.R.L.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 300

din 23 iunie 2009

pentru completarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 75/26.02.2009 privind aprobarea vânzării directe a terenului situat în Tîrgu Mures, str. Barajului, nr. 17 catre S.C. Aspharom S.R.L.

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. 1170 din 22.06.2009 a Primarului municipiului Tîrgu Mures prin Directia Economica - Serviciul concesionari, închirieri, vânzari si respectarea disciplinei contractuale, privind completarea Hotarârii Consiliului local municipal nr. 75 din 26.02.2009,

Având în vedere prevederile art. 36, alin. (5), lit. “b”, art. 45, alin. (3) si art. 115, alin. (1), lit. “b” si art. 123, alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se ia act de pretul de 27 euro/mp (fara TVA) stabilit de catre comisia instituita prin Hotarârea Consiliului local municipal nr. 75 din 26.02.2009 în vederea vânzarii directe catre S.C. Aspharom S.R.L. a terenului în suprafata de 23.393 mp situat în Tîrgu Mures, str. Barajului nr. 17.

Art. 2. Pretul terenului se va achita de cumparator pâna cel târziu data de 30.12.2009, plata putându-se face în mai multe transe.

Art. 3. Sumele astfel constituite vor fi virate catre S.C. Energomur S.A. pentru a depasi impasul financiar în care se afla societatea în prezent si pentru a asigura buna functionare a acesteia.

Art. 4. Odata cu intrarea în vigoare a prezentei hotarâri se abroga orice dispozitii contrare cuprinse în hotarâri anterioare prezentei.

Art. 5.Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul Municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Directia Economica - Serviciul de concesionari, închirieri, vânzari si respectarea disciplinei contractuale si Serviciul public Administratia Domeniului Public.

Presedinte de sedinta psih. Roman Ioana Dana

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban