Hotărârea nr. 30/2009

HCL 30 Privind aprobarea fi¦ei de evaluare in vederea vinzarii ¦i vinzarea catre Simionescu Mircea a cotei de 24/117 teren aferent apartamentului nr. I ¦i a cotei de 36/175 teren aferent apartamentului nr. II situate in Tirgu Mure¦, str. Aurel Filimon, nr. 4.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 30

din 29 ianuarie 2009

privind aprobarea fisei de evaluare în vederea vânzării si vânzarea catre Simionescu Mircea a cotei de 24/117 teren aferent apartamentului nr. I si a cotei de 36/175 teren aferent apartamentului nr. II situate în Tîrgu Mures, str. Aurel Filimon, nr. 4

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. 69/ DII/IV din 14.01.2009 a Primarului municipiului Tîrgu Mures prin Directia Economica - Serviciul concesionari, închirieri, vânzari si respectarea disciplinei contractuale, referitoare la aprobarea fisei de evaluare în vederea vânzarii catre Simionescu Mircea a cotei de 24/117 teren aferent apartamentului nr. 1, si a cotei de 36/175 teren aferent apartamentului nr. 2 situate în Tîrgu Mures, str. Aurel Filimon nr. 4.

Vazând Hotarârea Consiliului local nr. 435 din 18 decembrie 2007 privind reglementarea procedurii vânzarii unor categorii de terenuri,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (5), lit. “b”, si art. 45, alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. „b” si art. 123, alin. (1) si alin, (3) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba vânzarea cotei de 24/117 teren aferent apartamentului nr. 1, evidentiat în CF individuala nr. 91685/N/I, nr. top 2226/I si 36/175 teren aferent apartamentului nr. 2, evidentiat în CF individuala nr. 91685/N/II, nr. top. 550/II situate pe str. Aurel Filimon, nr. 4, catre Simionescu Mircea .

Art. 2. Pretul de vânzare al terenului este de 163,3 euro/mp (conform fisei de evaluare).

Art. 3. Cumparatorul va încheia contractul de vânzare-cumparare si va achita integral pretul terenului în termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Directia Economica - Serviciul de concesionari, închirieri, vânzari si respectarea disciplinei contractuale si Serviciul taxe si impozite locale, respectiv compartimetul Arhitect sef.

Presedinte de sedinta

dr. Sita Ioan

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Cioban Maria