Hotărârea nr. 299/2009

HCL 299 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ¦i a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul IAchiziiionare ¦i montare cazane pentru incalzire ¦i apa calda, schimbare reiea de incalzire si proiect reiea de gaz la Grupul ¬colar Economic "Transilvania"I

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 299

din 23 iunie 2009

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ?Achizitionare si montare cazane pentru încalzire si apa calda, schimbare retea de încalzire si proiect retea de gaz la Grupul Scolar Economic „Transilvania”?

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Tîrgu Mures nr. _______din_________2009, prezentata de Administratia domeniului public privind privind aprobarea Studiul de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ?Achizitionare si montare cazane pentru încalzire si apa calda, schimbare retea de încalzire si proiect retea de gaz la Grupul Scolar Economic „Transilvania”?,

În baza art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ”b”, alin. (4), lit. „d”, art. 45, alin. (1), alin. (2), lit. ”d”, art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba Studiul de Fezabilitate pentru proiectul ?Achizitionare si montare cazane pentru încalzire si apa calda, schimbare retea de încalzire si proiect retea de gaz la Grupul Scolar Economic „Transilvania”? si indicatorii tehnico-economici în conformitate cu anexa 1.

Art. 2. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul Municipului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Directia economica si Serviciul public Administratia domeniului public.

Presedinte de sedinta psih. Roman Ioana Dana

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban

ANEXA NR.1 la Hotararea nr. ______ din

Indicatorii tehnico-economici

pentru obiectivul

Achiziționare si montare cazane pentru încălzire si apa calda, schimbare retea de încălzire si proiect retea de gaz la Grupul Scolar Economic „Transilvania”''

-valoare totala (inclusiv TVA)    1012797 lei adica 239335,73 euro

din care C+M       660250 lei adica 156024,76 euro

*Echivalenta s-a realizat la cursul BNR-RON/Euro: 4,2317 lei/euro din data de 19.06.2009

Obiectivul va fi amplasat la grupai Scolar Economic “Transilvania” loc. Tg Mures, str.

Vulcan nr. 6, Jud. Mures.

Investitia propusa consta în înlocuirea retelei de încalzire si realizarea de centrale termice la

fiecare nivel din cladirile existente, si o centrala propie pentru bucatarie si sala de mese.

Materiale utilizate

Principalele materiale folosite sunt:

-centrala termica.

-radiatoare

-vas de aerisire

-tevi din cupru

-boiler 800 litri

-electro pompe

-contoare

-cosi de fum

- amenajare centrale termice

Tinând cont de cele mentionate mai sus supunem aprobarii dvs. proiectul de hotarâre.