Hotărârea nr. 297/2009

HCL 297 Privind aprobarea sumelor pentru concursul de proiecte sportive - semestrul II 2009.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 297

din 23 iunie 2009

privind aprobarea sumelor pentru concursul de proiecte sportive - semestrul II 2009

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. 21.440/22.06.2009 initiata de Primarul Municipiului Tîrgu Mures, prin SERVICIUL Activitati Culturale, Sportive si Tineret, cu privire la aprobarea sumelor pentru sprijinirea actiunilor sportive pe semestrul II 2009 si avizul favorabil al comisiilor de specialitate,

În baza prevederilor Legii nr. 69/2000, a educatiei fizice si sportului, a H.G. nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozitiilor Legii nr. 69/2000, a Ordinului Presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport nr. 130/2006, completate cu Legea Nr. 350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general si a Hotarârii Consiliului local nr. 223/2008, cu privire la reglementarea modalitatilor de sprijin pentru actiuni sportive în municipiul Tîrgu-Mures, pentru anul 2009,

În temeiul art. 36, alin. (4), lit. „a”, alin. (6), lit. „a”, pct. 6 si alin. (7), lit. „a”, art. 45 si art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba sprijinirea din bugetul local a actiunilor sportive, în baza concursului de proiecte pe semestrul I 2009, conform propunerilor comisiei de jurizare, prezentate în tabelele din anexe (Anexa I - Sport de performanta, Anexa II - Sport Scolar, Anexa III - Sportul pentru Toti), care fac parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu-Mures, dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului Local prin Directia Economica si Directia Activitati Social-Culturale si Patrimoniale.

Presedinte de sedinta psih. Roman Ioana Dana Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban