Hotărârea nr. 296/2009

HCL 296 Privind modificarea ¦i completarea anexei nr. 1, pct. 6, alin. (1) al Hotaririi Consiliului local nr. 229 din 18 decembrie 2008 referitoare la aprobarea unor taxe speciale pe anul 2009.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 296

din 23 iunie 2009

privind modificarea si completarea anexei nr. 1, pct. 6, alin. (1) al Hotărârii Consiliului local nr. 229 din 18 decembrie 2008 referitoare la aprobarea unor taxe speciale pe anul 2009

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. __________ din ______________ 2009 prezentata de

Serviciul Public Politia Comunitara, privind adoptarea taxei pentru contractele de prestari servicii pe anul 2009,

Având în vedere prevederile art. 282 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si în conformitate cu art. 30, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru functionarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice si juridice, consiliile locale aproba taxe speciale,

În baza alineatului 2 al art. 30 din Legea nr. 273/2006, cuantumul taxelor speciale se stabileste anual, iar veniturile obtinute din acestea se utilizeaza integral pentru acoperirea cheltuielilor pentru înfiintarea serviciilor publice locale, precum si pentru finantarea cheltuielilor de întretinere si functionare ale acestor servicii.

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ,,b” , alin. (4), lit. ,,c'', art. 45, alin. (2) si art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba modificarea si completarea anexei nr. 1, pct. 6, alin. (1) al Hotarârii Consiliului local municipal nr. 229 din 18 decembrie 2008 privind aprobarea unor taxe speciale pe anul 2009, acesta urmând a avea urmatorul cuprins:

„Taxa pentru prestari servicii de paza efectuate de cat re Serviciul Public Politia Comunitara se stabileste la 1.500lei/agent/luna, iar pentru contractele în derulare, pornind de la aceasta suma, cu posibilitatea negocierii între parti, finalizata prin acte aditionale, cu conditia acoperirii cheltuielilor. ”

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Serviciul Public Politia Comunitara.

Președinte de sedinta psih. Roman Ioana Dana Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban