Hotărârea nr. 295/2009

HCL 295 Privind modificarea Hotaririi Consiliului local nr. 212/2009 aprobarea contractarii ¦i finaniarii de lucrari publice pentru realizarea de obiective de investiiii de infrastructura locala prin credit furnizor.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 295

din 23 iunie 2009

privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 212/2009 aprobarea contractării si finantarii de lucrari publice pentru realizarea de obiective de investiții de infrastructura locala prin credit furnizor

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. _________ din _______________ 2009

prezentata de Directia Economica, privind modificarea Hotarârii Consiliului local municipal nr. 212/2009 referitoare la aprobarea contractarii si finantarii de lucrari publice pentru realizarea de obiective de investitii de infrastructura locala prin credit furnizor,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), alin. (4), lit. „b”, art. 45, alin. (2), art. 63, alin. (1), lit. “c” si alin. (4), lit. “c” precum si art. 115, alin. (1), lit. „b”, alin. (3), (5) si (6) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se modifica art. 1, alin. (2), respectiv art. 3 al Hotarârii Consiliului local municipal nr. 212/2009, acesta urmând a avea urmatorul cuprins:

,,Art. 1, alin. (2) - Contractul de execuție lucrari prin credit furnizor va include asigurarea sumelor necesare execuției lucrarilor, dupa cum urmeaza: finanțare rambursabila interna si/sau externa cu o valoare de 70 %, respectiv 16.782.155,663 EURO, pe o perioada de maxim 8 ani.

Art. 3. Câstiga torul licitației va asigura prin finanțarea rambursabila prevazuta la art. 1 acoperirea a min. 70% din valoarea totala a lucrarilor estimata la 23.974.508,09 EURO. Lucrurile se vor executa pe o perioada de maxim 36 de luni de la începerea lor. ”

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri, se încredinteaza Primarului municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Administratia Domeniului Public.

Presedinte de sedinta psih. Roman Ioana Dana Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban