Hotărârea nr. 294/2009

HCL 294 Privind modificarea organigramei si statului de funciii al Serviciului public de utilitaii municipale prin infiiniarea unui post de director adjunct.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 294 din 23 iunie 2009

privind modificarea organigramei si statului de funcții

al Serviciului public de utilitati municipale prin înființarea unui post de director adjunct

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Târgu Mures nr. 91292 din 11.06 2009 prin Serviciul public de utilitati municipale

În baza art. 36, alin. (2), litera „a”, 45, alin. (1) si art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

h o t ar aste:

Art. 1. Se aproba modificarea în cadrul Serviciului public de utilitati municipale, conform Anexei 1, care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. Se aproba Organigrama si Statul de functii al Serviciului public de utilitati municipale, conform anexei nr. 2, care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 3. În termen de 60 de zile de la adoptarea prezentei hotarâri se va actualiza regulamentul de organizare si functionare al Serviciului public de utilitati municipale.

Art. 4. Cu executarea prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea, prin Serviciul public de utilitati municipale si Directia comunicare, programe de finantare internationala si resurse umane.

Presedinte de sedinta psih. Roman Ioana Dana

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban