Hotărârea nr. 293/2009

HCL 293 Privind aprobarea amplasarii unei clopotniie.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 293 din 23 iunie 2009

privind aprobarea amplasarii unei clopotnițe

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 1203 din 11.06.2009 prezentata de Administratia Domeniului Public, privind aprobarea amplasarii unei clopotnite,

Tinând cont de prevederile Hotarârii Consiliului local municipal nr. 149/26.03.2009, privind acceptarea donatiei unei clopotnite din partea orasului Zalaegerszeg - Ungaria,

În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. “c”, alin. (5), lit “c”, alin.(9), art. 45, alin. (2) si art. 115, alin. (1). lit. “b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

h o t ar aste:

Art. 1. Se aproba amplasarea unei clopotnite pe terenul situat în incinta Cetatii Medievale - lânga Biserica Reformata, identificat conform planului de situatie anexat care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. Se aproba realizarea soclului pentru amplasarea clopotnitei din surse ale bugetului local conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Administratia domeniului public.

Președinte de sedinta psih. Roman Ioana Dana Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban