Hotărârea nr. 292/2009

HCL 292 Privind modificarea ¦i completarea art. 1 al Hotaririi Consiliului local municipal nr. 78/26.02.2009 referitoare la aprobarea documentaiiei "Plan Urbanistic de Detaliu - B-dul 22 Decembrie 1989 nr.78" studiu de amplasament pentru construire locuinia unifamiliala, prorietar Benedek Imre Sßndor.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 292

din 23 iunie 2009

privind modificarea si completarea art. 1 al Hotărârii Consiliului local municipal nr. 78/26.02.2009 referitoare la aprobarea documentației „Plan Urbanistic de Detaliu - B-dul 22 Decembrie 1989 nr.78” studiu de amplasament pentru construire locuinta unifamiliala, prorietar Benedek Imre Sandor

Consiliul local municipal Tîrgu Mures. întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Având în vedere Expunerea de motive nr. 82 din 17.06.2009, prezentata de catre dl. viceprimar Csegzi Sândor,

Vazând prevederile art. 2, alin. (2) si art. 8, alin. (2) din Legea nr. 50/1991***, republicata, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, prevederile art. 25, alin. (1), art. 26, art. 32 si art. 56, alin. (1) din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului si urbanismul cu modifocarile si completarile ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „b”, alin. (4), lit. „e”, alin. (5), lit. „c”, art. 45, alin. (2) si art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba modificarea si copletarea art. 1 al Hotarârii Consiliului local municipal nr. 78/2009, privind aprobarea documentatiei „Plan Urbanistic de Detaliu - B-dul 22 Decembrie 1989 nr. 78” studiu de amplasament pentru construire locuinta unifamiliala, prorietar Benedek Imre Sândor, acesta urmând a avea urmatorul cuprins:

Art.1. Se aproba documentația „Plan Urbanistic de Detaliu - B-dul 22 Decembrie 1989 nr.78” studiu de amplasament pentru construire locuința unifamiliala pe terenul aflat în proprietatea privata a lui Benedek Imre Sândor (1/1), identificat ca fiind cel înscris în CF nr. 1923/Sângeorgiu de Mures, nr. top 1928/2/2/30; 1920/2/a/3/1/2, cu solutiile urbanistice si reglementarile cuprinse în proiectul nr.113/2009, întocmit de SC „Arhitecton” SRL Tîrgu Mures, arh. Kovacs Angela - modificat prin varianta II -cuprinsa în documentatia tehnica anexata, care face parte integranta din prezenta hotarâre. ”

Art. 2. Restul dispozitiilor din Hotarârii Consiliului local municipal nr. 78/26.02.2009 ramân nemodificate.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri si respectarea documentatiei de urbanism se însarcineaza Primarul Municipiului Tîrgu Mures - dr. Florea Dorin prin compartiment Arhitect Sef.

Presedinte de sedinta psih. Roman Ioana Dana Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban