Hotărârea nr. 291/2009

HCL 291 Privind aprobarea documentaiiilor de urbanism "Plan Urbanistic Zonal /Plan Urbanistic de Detaliu - zona de agrement cartier Tudor Vladimirescu" ¦i regulamentul local de urbanism aferent PUZ beneficiar Municipiul Tirgu Mure¦.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 291

din 23 iunie 2009

privind aprobarea documentațiilor de urbanism

”Plan Urbanistic Zonal /Plan Urbanistic de Detaliu - zona de agrement cartier Tudor Vladimirescu” si regulamentul local de urbanism aferent PUZ beneficiar Municipiul Tîrgu Mures

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 10183 din 17.06.2009 prin ”Arhitect Sef” privind aprobarea documentatiilor de urbanism ”Plan Urbanistic Zonal/Plan Urbanistic de Detaliu - zona de agrement cartier Tudor Vladimirescu” si regulamentul local de urbanism aferent PUZ beneficiar Municipiul Tîrgu Mures si avizul favorabil al comisiilor de specialitate ,

Vazând prevederile art. 2, alin. (2) si art. 8, alin. (2) din Legea nr. 50/1991*** republicata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, prevederile art. 25, alin. (1), art. 26 si art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si prevederile art. 32 din Legea nr. 289/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (5), litera ”c”, art. 45, alin. (1) si art. 115, alin. (1), lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba documentatiile de urbanism ”Plan Urbanistic Zonal/Plan Urbanistic de Detaliu - zona de agrement cartier Tudor Vladimirescu” si regulamentul local de urbanism aferent P.U.Z. cu solutiile urbanistice si reglementarile cuprinse în proiectul nr. 6523.0/2009 elaborat de S.C. ”Proiect” S.R.L. Tîrgu Mures, arhitect urbanist Raus Adriana, proiect anexat prezentei hotarâri.

Art. 2. Prezentele documentatii de urbanism intra în vigoare în urmatoarele conditii:

Indicatorii urbanistici- cei reglementati de UTR „V1” generat prin PUZ si detaliati de RLU aferent lui:

Utilizări admise: spatii plantate, circulații pietonale din care unele ocazional carosabile pentru întretinerea spatiilor plantate, cladiri ce corespund ca functiuni parcului de agrement, adaposturi, grupuri sanitare, spatii pentru administrare si întretinere având suprafata construita desfasurata limitata la cel mult 200 mp, amenajari pentru practicarea sportului în spatii dscoperite, constructii legate de programul specific functiunii specializate, constructii si instalatii specifice conform proiecte avizate iar cu conditionari se admite utilizarea pentru agrement cu conditia ca prin dimenionarea si configurarea spatiilor libere fara vegetatie înalta sa nu fie diminuat efectul de amelioare a climatului local;

H max: nu va depasi P+M conform studiilor de specialitate avizate conform legii;

Conditii de amplasare, echipare si configurare a cladirilor, posibilitati maxime de ocupare si utilizare a terenului:conform studiilor de specialitate avizate conform legii;

Cu respectarea conditiilor impuse prin avize/acorduri/studii care sustin prezentele documentatii de urbanism.

Art. 3. Prevederile PUG Tîrgu Mures se vor completa cu propunerile de amenajare si dezvoltare urbanistica a zonei studiate prin PUZ/PUD si concretizate prin Regulamentul Local de Urbanism aferent documentatiei de urbanism PUZ aprobate prin prezenta hotarâre.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri si respectarea documentatiei de urbanism se însarcineaza Primarul Municipiului Tîrgu Mures -dr. Florea Dorin prin compartiment Arhitect Sef.

Președinte de sedinta psih. Roman Ioana Dana Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban