Hotărârea nr. 290/2009

HCL 290 Privind aprobarea documentaiiei de urbanism "Plan Urbanistic Zonal stabilire reglementari pentru amplasare casa de locuit, str. Trebely, nr. 22" ¦i regulamentul local de urbanism aferent, beneficiari Mora Akos ¦i Mora Mihaela.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 290

din 23 iunie 2009

privind aprobarea documentației de urbanism ”Plan Urbanistic Zonal stabilire reglementari pentru amplasare casa de locuit, str. Trebely, nr. 22” si regulamentul local de urbanism aferent, beneficiari Mora Akos si Mora Mihaela

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 10027 din 04.06.2009 prin compartimentul "Arhitect Sef” pentru întocmire documentatie de urbanism ”Plan Urbanistic Zonal stabilire reglementari pentru amplasare casa de locuit, str. Trebely, nr. 22” si regulamentul local de urbanism aferent si avizul favorabil al comisiilor de specialitate ,

Vazând prevederile art. 2, alin. (2) si art. 8, alin. (2) din Legea nr. 50/1991*** republicata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, prevederile art. 25, alin. (1), art. 26 si art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si prevederile art. 32 din Legea nr. 289/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (5), litera ”c”, art. 45, alin. (1) si art. 115, alin. (1), lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba documentatia de urbanism ”Plan Urbanistic Zonal stabilire reglementari pentru amplasare casa de locuit, str. Trebely, nr. 22” pe terenul în suprafata de 899 mp proprietatea privata a lui Mora Akos si Mora Mihaela, teren identificat ca cel înscris în CF nr. 2248 Tîrgu Mures, cu nr. topo. 2731/3, 2732/3, 2727/2/2, 2733/2, 2734/2, 2728/2, 2729/2, 2730/2, cu reglementarile cuprinse în proiectul 6542.0/2009 întocmit de S.C. ”Proiect” S.R.L. Tîrgu Mures, arh. urbanist Geza Keresztes - proiect anexat care împreuna cu avizele prezentate face parte integranta din prezenta hotarâre.

Prin prezenutul plan urbanistic zonal se schimba încadrarea functionala din UTR ”LV2z” în UTR ”LV” - subzona locuinte individuale cu rgim de înaltime P,P+M,P+1E situate pe versanti slab construiti.

Art. 2. Prezenta documentatie de urbanism intra în vigoare în urmatoarele conditii:

- Indicatorii urbanistici:

o regim de înaltime: S+P+M si P+1E - Hmax la cornise: 9,0m;

o indici maximi de ocupare si utilizare a terenului: POT max = 30%; CUT

max =0,5.

- Prezentarea avizului Administratiei Domeniului Public pentru realizarea circulatiilor carosabile si pietonale si declaratiile autentificate ale proprietarilor solicitate prin intermediul certificatului de urbanism nr. 782/18.05.2009 la pct.5, lit d).

Art. 3. Autorizatia de construire pentru obiectivul propus se va elibera în conditiile UTR ”LV” reglementat de regulamentul local de urbanism aferent P.U.Z. fara a depasi CUT de 0,5 stabilit prin avizul prealabil de oportunitate nr. 20/02.04.2009 aprobat prin Hotarârea Consiliului local municipal nr. 182/30.04.2009.

Art. 4. Eliberarea autorizatiilor de construire pentru edificarea celorlalte terenuri cuprinse în studiu se va realiza numai dupa prezentarea tuturor avizelor, studiilor, acordurilor si declaratiilor care au stat la baza aprobarii prezentei documentatii obtinute prin grija proprietarilor acelor imobile.

Art. 5. Prevederile P.U.G. Tîrgu Mures se vor completa cu propunerile de amenajare si dezvoltare urbanistica a zonei studiate prin P.U.Z. si concretizate prin Regulamentul Local de Urbanism aferent documentatiei de urbanism aprobate prin prezenta hotarâre.

Art. 6. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri si respectarea documentatiei de urbanism se însarcineaza Primarul Municipiului Tîrgu Mures - dr. Florea Dorin prin compartiment Arhitect Sef.

Președinte de sedinta psih. Roman Ioana Dana

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban