Hotărârea nr. 29/2009

HCL 29 Privind respingerea proiectului de hotarire referitor la aprobarea fi¦ei de evaluare in vederea vinzarii precum ¦i a vinzarii catre S.C. Irokar Company SRL a terenului in suprafaia de 171,5 mp situat in Tirgu Mure¦, str. Livezeni, nr. 4.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 29

din 29 ianuarie 2009

privind respingerea proiectului de hotărâre referitor la aprobarea fisei de evaluare în vederea vânzării precum si a vânzarii catre S.C. Irokar Company SRL a terenului în suprafața de 171,5 mp situat în Tîrgu Mures, str. Livezeni, nr. 4

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 68/ DII/IV din 14.01.2009 privind vânzarea catre S.C. Irokar Company SRL a terenului în suprafata de 171,5 mp, situat în Tîrgu Mures, str. Livezeni, nr. 4,

Vazând prevederile art. 123, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (5), lit “b”, si art. 45, alin. (3) si art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se respinge proiectul de hotarâre privind vânzarea directa a terenului în suprafata de 171,5 mp, situat în Tîrgu Mures, str. Livezeni, nr. 4, înscris în CF nr. 91788/N, nr. top 3476/1/1/1 (1242/1) teren care face obiectul contractului de concesiune nr. 99 din 19.10.2001.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul Municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Directia Economica - Serviciul de concesionari, închirieri, vânzari si respectarea disciplinei contractuale si Administratia Domeniului Public.

Presedinte de sedinta dr. Sita Ioan

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Cioban Maria