Hotărârea nr. 289/2009

HCL 289 Privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate pentru intocmire documentaiie de urbanism "Plan Urbanistic Zonal - stabilire reglementari pentru extindere, modificare casa de locuit ¦i construire garaj auto, str. Oltului, nr. 25", beneficiar Matei Alexandru Liviu.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 289

din 23 iunie 2009

privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate pentru întocmire documentație de urbanism ”Plan Urbanistic Zonal - stabilire reglementari pentru extindere, modificare casa de locuit si construire garaj auto, str. Oltului, nr. 25” beneficiar Matei Alexandru Liviu

Consiliul local municipal Tîrgu Mlures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 9953 din 05.06.2009 prin compartimentul "Arhitect Sef’ privind aprobarea avizului de oportunitate pentru întocmire documentatie de urbanism ”Plan Urbanistic Zonal stabilire reglementari pentru extindere, modificare casa de locuit si construire garaj auto, str. Oltului, nr. 25” si avizul favorabil al comisiilor de specialitate ,

Vazând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (5), lit. ”c”, art. 45, alin. (1) si art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba avizul prealabil de oportunitate pentru întocmire ”Plan Urbanistic Zonal - stabilire reglementari pentru extindere, modificare casa de locuit si construire garaj auto, str. Oltului, nr. 25”, beneficiar Matei Alexandru Liviu.

Prin avizul prealabil de oportunitate nr. 34/04.06.2009 emis pentru întocmire P.U.Z. - stabilire reglementari pentru extindere, modificare casa de locuit existenta si construire garaj auto, se stabileste teritoriul care urmeaza sa fie reglementat, categoriile functionale ale dezvoltarii si reglementarile urbanistice ce vor fi stabilite ca urmare a studiilor preliminare.

Regulamentul Local de Urbanism aferent P.U.Z. va detalia unitatile teritoriale de referinta cuprinse în studiu.

Art. 2. Avizul prealabil de oportunitate nr. 34/04.06.2009 întocmit de compartimentul „Arhitect Sef” prin Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Gestiune Date Urbane face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri si respectarea documentatiei de urbanism se însarcineaza Primarul Municipiului Tîrgu Mures - dr. Florea Dorin prin compartiment Arhitect Sef.

Presedinte de sedinta psih. Roman Ioana Dana Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban

ROMÂNIA

JUDEȚUL MURES

MUNICIPIUL TÎRGU MURES

PRIMAR

ARHITECT SEF

Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului Si Gestiune Date Urbane

AVIZ PREALABIL DE OPORTUNITATE Nr. 34 din 04.06.2009

Solicitant/Adresa:      Matei Alexandru Liviu, str. Secerei, nr.5

Nr. cerere:            9953/02.06.2009

Obiectiv/Adresa:       extindere, modificare casa de locuit existenta si construire garaj auto,

str. Oltului, nr.25

Reglementari existente- PUG aprobat prin HCLM nr.257/19.12.2002

UTR „LL” - zona locuințelor individuale si colective mici, în regim de construire izolat si grupat, cu regim de înălțime P, P+1, realizate pe baza unor lotizări prestabilite.

Functiuni admise: este admisa functiunea de locuire, iar cu conditionari extinderea cladirii în partea posterioare cu o suprafata construita la sol de maxim 12,0mp.

Caracteristici parcela: se mentin dimensiunile si forma parcelarului initial care variaza între 250 si 600mp si au în general frontul la strada cuprins între 12 -14m pentru constructiile cuplate si 15 -18m pentru constructiile izolate.

Aliniamente: se mentin retragerile din planurile initiale de lotizare care variaza de la lotizare la lotizare între dispunerea cladirilor pe aliniament si retragere de circa 4,0m si 5,0m; retragerea fata de limita posterioare a parcelei va fi determinata de aliniamentul posterior al lotizarii care va putea fi depasit numai pentru extinderi în suprafata de maxim 12,0mp construiri la sol si numai în cazul în care distanta fata de limita posterioara va ramâne egala cu jumatate din înaltime dar nu mai putin de 5,0m. Garajele se pot amplasa pe limita de proprietate cu conditia sa nu depaseasca înaltimea gardului catre parcelele învecinate (2,20 metri).

POTmax = 30%; CUTmax = 0,6(P+1) si 0,9 (P+2); înaltimea maxima a cladirii masurata de la nivelul terenului la cornise va respecta înaltimea maxima prevazuta prin proiectul initial de lotizare.

Pentru derogare de la prevederile RLU aferent PUG privind dispunerea constuctiilor în raport cu limitele de proprietate, înaltimea constructiilor, POT max si CUT max se impune întocmirea unui Plan Urbanistic Zonal prin care se vor stabili reglementarile urbanistice necesare extinderii locuintei existente si construirii unui garaj auto, conform urmatoarelor:

  • •  Teritoriul care urmeaza sa fie reglementat prin PUZ:

  • - cvartalul situat între str. Somesului - str. Oltului - str. B. P. Hasdeu - str. Louis Pasteur

  • •   Categoriile functionale ale dezvoltarii si eventualele servituti:

-zona locuinte individuale si colective mici, în regim de construire izolat si grupat, cu regim de înaltime P, P+1+M, realizate pe baza unor lotizari prestabilite

  • •   Reglementari obligatorii, dotari de interes public necesare

  • - regim de înaltime max P+E+M

  • - CUTmax = 1,08

  • - aliniamentele se vor stabili prin PUZ

  • - echipare tehnico edilitara

În urma analizarii solicitarii, Consiliul Local Municipal a aprobat prin HCLM nr......din

............... avizul prealabil de oportunitate pentru întocmire ”Plan Urbanistic Zonal- stabilire reglementari pentru extindere, modificare casa de locuit si construire garaj auto, str. Oltului, nr.25”.

ARHITECT SEF, arh. Mihet Florina Daniela