Hotărârea nr. 288/2009

HCL 288 Privind aprobarea documentaiiei de urbanism "Plan Urbanistic de Detaliu, studiu de amplasament pentru construire ansamblu rezideniial compus din 26 locuinie individuale ¦i o cladire dotari - modificare P.U.D. aprobat prin H.C.L.M. nr. 442/ 18.12.2007 "proprietari: Birtalan Estera, Vidra Birtalan Eva, Ro¦ca Marian Ovidiu,Pop Mariana,Csiki Orsolya,Csiki Lorand-Csaba, Szabo Tunde-Clara,Szathmari Csaba Attila, Nemes Gheorghe Valer,Rigo Alexandru.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 288

din 23 iunie 2009

privind aprobarea documentației de urbanism ”Plan Urbanistic de Detaliu, studiu de amplasament pentru construire ansamblu rezidential compus din 26 locuinte individuale si o cladire dotari -modificare P.U.D. aprobat prin H.C.L.M. nr. 442/ 18.12.2007 ” Proprietari: Birtalan Estera, Vidra Birtalan Eva, Rosca Marian Ovidiu,Pop Mariana,Csiki Orsolya,Csiki Lorand-Csaba, Szabo Tunde-Clara,Szathmari Csaba Attila, Nemes Gheorghe Valer,Rigo Alexandru

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 9865 din 08.06.2009 prin compartimentul "Arhitect Sef” pentru întocmire documentatie de urbanism ”Plan Urbanistic de Detaliu, studiu de amplasament pentru construire ansamblu rezidential compus din 26 locuinte individuale si o cladire dotari - modificare P.U.D. aprobat prin H.C.L.M. nr. 442/18.12.2007” si avizul favorabil al comisiilor de specialitate,

Vazând prevederile art. 2, alin. (2) si art. 8, alin (2) din Legea nr. 50/1991*** republicata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, prevederile art. 25, alin. (1), art. 26 si art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si prevederile art. 32 din Legea nr. 289/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul,

În temeiul prevederilor art. 36, alin (1), alin. (5), litera ”c”, art. 45, alin. (1) si art. 115, alin. (1), lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba documentatia de urbanism pentru întocmire ”Plan Urbanistic de Detaliu, studiu de amplasament pentru construire ansamblu rezidential compus din 26 locuinte individuale si o cladire dotari - modificare P.U.D. aprobat cu H.C.L.M. nr. 442/ 18.12.2007 ” pe terenul în suprafata totala de 21500mp, proprietari Birtalan Estera, Vidra Birtalan Eva, Rosca Marian Ovidiu, Pop Mariana,Csiki Orsolya, Csiki Lorand-Csaba, Szabo Tunde-Clara, Szathmari Csaba Attila, Nemes Gheorghe Valer, Rigo Alexandru, teren identificat ca cel înscris în CF 96303/N - 96329/N Tîrgu Mures cu nr. cad 4030 - 4056, cu reglementarile cuprinse în proiectul 37a/2006-2009 întocmit de SC”Archiprog” SRL Tg. Mures, arh. urbanist Aladar Anton Borsos - proiect anexat care împreuna cu avizele prezentate face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. Prezenta documentatie de urbanism intra în vigoare în urmatoarele conditii: Functiune admisa: locuinta:

Indicatori urbanistici aprobati: POT max=30%; CUT max = 0,6; Regim max de înaltime S+P+1E si/sau S+P+M.

Pentru eliberarea autorizațiilor de construire titularii vor prezenta documentația tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii cu respectarea prevederilor codului civil referitoare la privirea directa spre parcela vecina si picatura streasinii, declaratiile autentificate ale vecinilor pentru constructiile dispuse la mai putin de 3,0m fata de limitele laterale ale parcelelor, dovada scoaterii din circuitul agricol a întregului teren care a generat studiul notat în CF-urile anexate, declaratiile autentificate ale titularilor privind extinderea pe cheltuiala proprie a retelelor de utilitati necesare functionarii obiectivelor propuse, avizul Directiei de Sanatate Publica a judetului Mures.

Art. 3. Prevederile planului urbanistic general Tîrgu Mures se vor completa cu propunerile de amenajare si dezvoltare urbanistica a zonei studiate prin prezenta documentatie de urbanism.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri si respectarea documentatiei de urbanism se însarcineaza Primarul Municipiului Tîrgu Mures - dr. Florea Dorin prin compartiment Arhitect Sef.

Președinte de sedinta psih. Roman Ioana Dana

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban