Hotărârea nr. 287/2009

HCL 287 Privind aprobarea documentaiiei de urbanism "Plan Urbanistic de Detaliu studiu de amplasament pentru construire locuinie individuale PI1EIM - modificare P.U.D. aprobat prin Hotarirea Consiliului local nr. 441 din 18.12.2007" proprietari: Frunza Victor, Frunza Teodor, Frunza Alexandru ¦i Frunza Ioan.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

COSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 287

din 23 iunie 2009

privind aprobarea documentației de urbanism

”Plan Urbanistic de Detaliu studiu de amplasament pentru construire locuințe individuale P+1E+M - modificare P.U.D. aprobat prin Hotarârea Consiliului local nr. 441 din 18.12.2007” Proprietari: Frunza Victor, Frunza Teodor, Frunza Alexandru si Frunza Ioan

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 9867 din 0.06.2009 prin compartimentul "Arhitect Sef” pentru întocmire documentatie de urbanism ”Plan Urbanistic de Detaliu studiu de amplasament pentru construire locuinte individuale P+1E+M - modificare Plan Urbanistic de Detaliu aprobat prin Hotarârea Consiliului local municipal nr. 441 din 18.12.2007” si avizul favorabil al comisiilor de specialitate ,

Vazând prevederile art. 2, alin. (2) si art. 8, alin. (2) din Legea nr. 50/1991*** republicata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, prevederile art. 25, alin. (1), art. 26 si art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si prevederile art. 32 din Legea nr. 289/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (5), litera ”c”, art. 45, alin. (1) si art. 115, alin. (1), lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba documentatia de urbanism pentru întocmire ”Plan Urbanistic de Detaliu -lotizare teren în vederea construirii a sase locuinte individuale P+1E+M - modificare P.U.D. aprobat prin Hotarârea Consiliului local municipal nr. 441/18.12.2007” pe terenul în suprafata totala de 4100mp identificat ca cel înscris în CF nr. 96344/N; 96339/N; 96341/N; 96340/N; 96345/N; 96343/N cu nr. cad 4066; 4061; 4063; 4062; 4067;4065 proprietatea privata a lui Frunza Victor, Frunza Teodor, Frunza Alexandru si Frunza Ioan, cu reglementarile cuprinse în proiectul 38.a/2006-2009 întocmit de S.C. ”Archiprog” S.R.L. Tîrgu Mures, arh. Urbanist Aladar Anton Borsos - proiect anexat care împreuna cu avizele prezentate face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. Prezenta documentatie de urbanism intra în vigoare în urmatoarele conditii:

  • - Functiune admisa: locuinta:

  • - Indicatori urbanistici aprobati:POTmax=30%; CUTmax = 0,6;Regim max de înaltime S+P+1E sau S+P+M.

Pentru eliberarea autorizatiilor de construire titularii vor prezenta documentatia tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii cu respectarea prevederilor codului civil referitoare la privirea directa spre parcela vecina si picatura streasinii, declaratiile autentificate ale vecinilor pentru constructiile dispuse la mai putin de 3,0m fata de limitele laterale ale parcelelor, dovada scoaterii din circuitul agricol a întregului teren care a generat studiul notat în CF-urile anexate si dovada donarii catre domeniul pulic a suprafetelor de teren necesare realizarii corpurilor de strada la profil de 7,0m latime si trotuare de 1,50m.

Art. 3. Prevederile planului urbanistic general Tîrgu Mures se vor completa cu propunerile de amenajare si dezvoltare urbanistica a zonei studiate prin prezenta documentatie de urbanism.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri si respectarea documentatiei de urbanism se însarcineaza Primarul Municipiului Tîrgu Mures - dr. Florea Dorin prin compartiment Arhitect Sef.

Presedinte de sedinta

psih. Roman Ioana Dana

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban