Hotărârea nr. 286/2009

HCL 286 Privind aprobarea documentaiiei de urbanism "Plan Urbanistic de Detaliu - studiu de amplasament pentru construirea unui sediu de societate cu spaiii comerciale ¦i spaiii de depozitare, str. Zagazului, nr.14" proprietar - Beneficiar, S.C. "Topjoy Olimpcom" S.R.L.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

COSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 286

din 23 iunie 2009

privind aprobarea documentației de urbanism

”Plan Urbanistic de Detaliu - studiu de amplasament pentru construirea unui sediu de societate cu spatii comerciale si spatii de depozitare, str. Zagazului, nr.14” Proprietar - Beneficiar, S.C. „Topjoy Olimpcom” S.R.L.

Consiliul local municipal Tirgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. ________ din

04.06.2009 prin compartimentul "Arhitect Sef” pentru întocmire documentatie de urbanism ”Plan Urbanistic de Detaliu - studiu de amplasament pentru construirea unui sediu de societate cu spatii comerciale si spatii de depozitare, str. Zagazului, nr. 14” si avizul favorabil al comisiilor de specialitate,

Vazând prevederile art. 2, alin. (2) si art. 8, alin. (2) din Legea nr. 50/1991*** republicata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, prevederile art. 25, alin. (1), art. 26 si art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si prevederile art. 32 din Legea nr. 289/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (5), litera ”c”, art. 45, alin. (1) si art. 115, alin. (1), lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba documentatia de urbanism ”Plan Urbanistic de Detaliu - studiu de amplasament pentru construirea unui sediu de societate cu spatii comerciale si spatii de depozitare, str. Zagazului, nr. 14” pe terenul în suprafata de 1135 mp identificat ca cel înscris în CF nr. 120951 Tîrgu Mures (92093/N) cu nr. cad 1387/1/1 proprietatea privata a S.C. „Topjoy Olimpcom” S.R.L., cu reglementarile cuprinse în proiectul nr. 754/2009 întocmit de S.C. Heim Profirec” S.R.L. Tîrgu Mures, arh. urbanist Arpad Burhardt - proiect anexat care împreuna cu avizele prezentate face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. Punerea în aplicare a prevederilor planului urbanistic de detaliu se va realiza în conditiile UTR ”AI2a” aferent P.U.G. cu derogarile propuse prin studiul anexat si ale Comisiei Tehnice de Urbanism si Amenajarea Teritoriului privind asigurare nr. de locuri de parcare adaptat functiunii si gabaritului constructiei corelat cu prevederile Regulamentului General de Urbanism, amenajare spatii verzi normate si manevrare marfuri numai pe domeniul privat (nu pe domeniul public).

Pentru eliberarea autorizatiei de construire se vor prezenta: avizul Administratiei Domeniului Public pentru realizarea acceselor carosabile si pietonale la parcela mobilata, acordurile autentificate ale tuturor vecinilor limitrofi obtinute pentru proiectul tehnic care va fi înaintat pentru autorizare.

Art. 3. Prevederile planului urbanistic general Tîrgu Mures se vor completa cu propunerile de amenajare si dezvoltare urbanistica a zonei studiate prin prezenta documentatie de urbanism.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri si respectarea documentatiei de urbanism se însarcineaza Primarul Municipiului Tîrgu Mures - dr. Florea Dorin prin compartiment Arhitect Sef.

Presedinte de sedinta psih. Roman Ioana Dana Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban