Hotărârea nr. 285/2009

HCL 285 Privind acceptarea unei donaiii ¦i trecerea unui teren in proprietatea Municipiului Tirgu Mure¦ de la Guia Ioan ¦i soiia Guia Maria.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 285

din 23 iunie 2009

privind acceptarea unei donații si trecerea unui teren în proprietatea Municipiului Tîrgu Mures de la Guta Ioan si sotia Guta Maria

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 385 din 12.06.2009, prin Administratia Domeniului Public - Biroul Juridic, privind acceptarea unei donatii si trecerea unui teren în proprietatea Municipiului Tg. Mures de la Guta Ioan si sotia Guta Maria,

Având în vedere prevederile art. 1 din Decretul nr. 478/1954 cu privire la donatiile facute statului,

In temeiul art. 36, art. 45, alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. „b” si art. 121, alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se accepta donatia de la Guta Ioan si Guta Maria, si se trece în domeniul public al Municipiului Tîrgu Mures terenul intravilan în suprafata de 317,38 mp situat în Tîrgu Mures, str. Pomilor, f.n., cuprins în CF nr. 91801/N, nr. Top. 5378/1/2/3, 5378/2/2/2/3, 5379/1/2/3, 5379/2/2/3, nr. cad. 1209/3.

Art. 2. Se desemneaza d-na Moldovan-Petrut Luminita, consilier juridic în cadrul Biroului Juridic al Administratiei Domeniului Public, pentru încheierea actului autentic la notarul public.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri, se încredinteaza Primarul Municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Administratia Domeniului Public si persoana nominalizata la art. 2.

Presedinte de sedinta psih. Roman Ioana Dana Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban