Hotărârea nr. 284/2009

HCL 284 Privind aprobarea unui regulament de folosinia a canalizaiiei pentru transferul de informaiie, deiinuta de Consiliului local Tirgu Mure¦.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 284 din 23 iunie 2009

privind aprobarea unui regulament de folosința a canalizatiei pentru transferul de informație, deținuta de Consiliului local Tîrgu Mures

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 287 din 26.05.2009, privind aprobarea unui Regulament de folosința a canalizatiei pentru transferul de informație, deținuta de Consiliului local municipal Tîrgu Mures,

Vazând avizul favorabil al comisiilor de specialitate,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) , lit. „b”, art. 45 si art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba Regulamentul de folosinta a canalizatiei detinuta de Consiliul local municipal pentru transferul de informatie (Anexa1).

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Administratia domeniului public.

Presedinte de sedinta psih. Roman Ioana Dana

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban

Anexa 1

REGULAMENT

PRIVIND FOLOSIREA CANALIZATIEI DETINUTA DE CONSILIUL LOCAL PENTRU TRANSFERUL DE INFORMATIE

Definiție: prin termenul “cablu” se va înțelege în continuare fibra optica, cablu UTP, cablu coaxial, cablu de telefonie, cablu de curenti slabi.

 • 1.  Cablurile sau aparatajele aferente se vor întroduce în canalizatie numai dupa obtinerea avizului Administratiei Domeniului Public, respectiv a Biroului Energetic (Anexa 2 ).

 • 2.  Operatorul care va introduce cablul în canalizatie, trebuie sa introduca si un fir de tractiune (care va fi galvanizat sau inoxidabil), pentu facilitarea operatiilor de montaj a urmatorului operator care va folosi aceeasi canalizatie. Pentru a nu se forma elice din cablu în interiorul canalizatiei, la inaugurarea canalizatiei, se vor întroduce împreuna în mod coordonat, toate cablurile a tuturor operatorilor (firul de tractiune) ce au obtinut avize în acest scop pâna la data respectiva. Pentru aceasta, operatorii vor colabora spre realizarea acestei coordonari.

 • 3.  Fiecare operator va aplica pe cablu propriu o eticheta de identificare, pe care obligatoriu vor fi trecute numele detinatorului si numarul Avizului Biroului Energetic, iar în cazul în care un operator detine mai multe cabluri, acestea vor fi numerotate.

Etichetele trebuie sa fie aplicate pe cabluri, astfel încât sa fie vizibile din toate caminele de vizitare ce sunt traversate de cablurile respective.

 • 4.  Pentru tronsoanele de cabluri întroduse în canalizatii detinute de Consiliul Local, nu se va percepe taxa conform HCL nr. 142 din 23 decembrie 2004.

 • 5.  Cablurile sau aparatajele aferente se vor întroduce în canalizatie numai în prezenta administratorului retelei de canalizatie.

 • 6.  Orice interventie la canalizatia respectiva se va executa doar dupa notificarea respectiv aprobarea administratorului retelei de canalizatie.

 • 7.  Administrarea, întretinerea si reparatia canalizatiei cade in sarcina Administratiei Domeniului Public, respectiv a Biroului Energetic sau ulterior unui administrator ce poate fi stabilit de catre Consiliul Local.

 • 8.  Daca un operator, în timpul lucrarilor asupra cablurilor prin canalizatie, provoaca pagube în reteaua respectiva, cheltuielile de remediere vor fi suportate de acel operator.

 • 9.  Administratorului retelei de canalizatie, va supraveghea respectarea traseelor cablurilor si gradul de încarcare a caminelor de vizitare cu cabluri, pentru repartizarea uniforma a cablurilor în caminele respective.

 • 10. Taxa de folosire canalizatie este de 0,04 lei / 100cm3 de cablu si/sau aparataj / luna (fibra

optica, cablu UTP, cablu coaxial, cablu de telefonie, cutii de conexiune, cutii de legatura, etc.).

 • 11. Nerespectarea prezentului regulament se sanctioneaza cu amenda cuprinsa

între 2000 - 2500 lei.


ROMÂNIA

JUDEȚUL MURES MUNICIPIUL TÎRGU MURES ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC

BIROUL ENERGETIC

AVIZ (MODEL) Nr...........din...............20.....

privind utilizarea temporara a canalizatiei pentru transferul de informație, detinuta de Municipiul Tîrgu Mures

În urma cererii nr.____________ din______/______/ 20...., Municipiul Tîrgu Mures -

Administratia Domeniului Public, în calitate de proprietar al canalizatiei pentru transferul de informatie, cu sediul în Tîrgu Mures, P-ta Victoriei Nr.3, judetul Mures, telefon: 0265-268330, 0365-807872,       0365-807873,       fax 0365-807869,       cont       numarul:

RO17TREZ47621330250XXXXX, reprezentata de dir. A.D.P.................................................,

avizeaza utilizarea temporara a canalizatiei pentru transferul de informatie, de catre:

SOCIETATEA COMERCIALA................................................................

în calitate de utilizator, cu sediul în ...............................................................................................

str.....................................................................nr..................judetul...............................................

telefon : .......................................,................................................, fax : ........................................

CUI ....................................................cont nr.................................................................................

deschis la ..................................................................., înregistrata la Registrul Comertului sub

nr............................................................., reprezentata prin.........................................................,

cu conditia respectarii Regulamentului privind utilizarea temporara a canalizatiei pentru transferul de informatie, si sa faca dovada platii catre Municipiul Târgu-Mures a obligatiilor legale ce le revin (taxa de folosinta).

Nota:

 • 1.  Prezentul aviz este valabil pe o perioada de.............luni,

 • 2.  Utilizatorul foloseste canalizatia proprietarului dupa cum urmeaza :

 • -  lungime x sectiune fibra (cablu).........................................cm3,

 • -  volum aparataj....................................................................cm3,

 • 3.  Proprietarul poate solicita utilizatorului, eliberarea imediata a canalizatiei, în urmatoarele cazuri:

 • - neplata obligatiilor legale ce-i revin ( taxa de folosinta,),

 • - neîntretinere corespunzatoare,

 • - expirarea valabilitatii prezentului si neprelungirea acestuia,

 • 4.  În cazul în care utilizatorul nu ia masuri în vederea eliberarii canalizatiei în decurs de 7 zile de la expirarea prezentului aviz (neprelungirea acestuia) sau neachitarea taxei de folosinta, Municipiul Tg.-Mures poate sa apeleze la serviciile unor Societati Comerciale pentru executia acestei lucrari. Contravaloarea acestor lucrari va fi suportata de catre beneficiar.

  DIRECTOR A.D.P.,


SEF BIROU ENERGETIC,

REDACTAT SI ÎNTOCMIT Inspector de specialitate BE