Hotărârea nr. 283/2009

HCL 283 Privind modificarea ¦i completarea Hotaririlor Consiliului local nr. 134/25.09.2008 ¦i respectiv nr. 240/18.12.2008 referitoare la propunerile de transmitere a unor imobile catre Municipiul Tirgu Mure¦.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 283

din 23 iunie 2009

privind modificarea si completarea Hotărârilor Consiliului local nr. 134/25.09.2008 si respectiv nr. 240/18.12.2008 referitoare la propunerile de transmitere a unor imobile catre Municipiul Tîrgu Mures

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Având în vedere adresa Ministerului Tineretului si Sportului nr. 56.628/133/2009,

Conform art. 9, alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia cu modificarile si completarile ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), (2), lit. „c”, art. 45, alin. (1) si art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba modificarea si completarea art. 1 ale Hotarârilor Consiliului local nr. 134/25.09.2008 si respectiv nr. 240/18.12.2008 în sensul înscrierii Ministerului Tineretului si Sportului în locul Agentiei Nationale pentru Sport, ca organ al administratiei publice centrale cu atributii de administrare a imobilelor în cauza.

Art. 2. Datele de identificare ale imobilelor supuse transmiterii sunt înscrise în anexa 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 3. Autoritatile publice locale, deliberativa si executiva, se obliga sa mentina destinatia actuala pentru activitatea de sport a imobilelor si sa asigure Clubului Sportiv „Muresul” conditiile necesare privind desfasurarea activitatii de performanta la nivel de club, în conditiile legii.

Art. 4. Restul prevederilor articolelor Hotarârilor Consiliului local nr. 134/25.09.2008 si respectiv nr. 240/18.12.2008 se modifica, respectiv se abroga, în mod corespunzator art. 1 - 3 din prezenta.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri, se încredinteaza Primarul Municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Administratia Domeniului Public.

Presedinte de sedinta psih. Roman Ioana Dana

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban

ANEXA 1

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului care se transmite din domeniul public al Statului si administrarea Ministerului Tineretului si Sportului în domeniul public al Municipiului Tîrgu Mures, judetul Mures si administrarea Consiliului local municipal Tîrgu Mures

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridica de la care se transmite imobilul

Persoana juridica la care se transmite imobilul

Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în domeniul public

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Str. Plutelor, nr.

1, Municipiul Tîrgu Mures, jud. Mures

Statul român,

Ministerul Tineretului si

Sportului

Municipiul Tîrgu Mures

  • - imobil 2.843

  • - cod 8.29.09

  • - nr. M.F. 104.111

  • - Suprafața construita - 827 mp;

  • - Suprafața desfasurata -1.265 mp;

  • - Suprafata totala a terenului, inclusiv constructiile -27.900 mp