Hotărârea nr. 282/2009

HCL 282 Privind modificarea ¦i completarea art. 1 al Hotaririlor Consiliului local nr. 46/2006 respectiv nr. 193/30.04.2009 referitoare la transmiterea, in principiu, din proprietatea Statului romin ¦i administrarea Ministerului Apararii Naiionale in domeniul public al municipiului Tirgu Mure¦, a unui teren in suprafaia de 3,45 ha, denumit "Drumul tanchi¦tilor".

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 282

din 23 iunie 2009

privind modificarea si completarea art. 1 al Hotărârilor Consiliului local nr. 46/2006 respectiv nr. 193/30.04.2009 referitoare la transmiterea, în principiu, din proprietatea Statului român si administrarea Ministerului Apararii Nationale în domeniul public al municipiului Tîrgu Mures, a unui teren în suprafata de 3,45 ha, denumit „Drumul tanchistilor”

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Având în vedere adresele nr. 6.861/VE/1/2009 a Consiliului Județean Mures si adresa nr. A 5295 a M.Ap.N. - U.M. 02523,

Conform prevederilor art. 9, alin. (1) din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1) si (2), lit. „b”, art. 45, alin. (1) si art.115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se modifica art. 1 al Hotarârii Consiliului local municipal nr. 46/2006 si respectiv al Hotarârii Consiliului local municipal nr. 193/2009 în sensul de a se înscrie dupa termenii „Se aproba”, termenii de „propunerea privind”.

Art. 2. Restul dispozitiilor din actele administrative de mai sus ramân nemodificate.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri, se încredinteaza Primarului municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Administratia Domeniului Public.

Presedinte de sedinta psih. Roman Ioana Dana

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban