Hotărârea nr. 281/2009

HCL 281 Privind inscrierea in inventarul public al Municipiului Tirgu Mure¦ a terenului in suprafaia de 478 mp, identificat in CF 6190 Tirgu Mure¦ ¦i transmiterea acestuia in administrarea Spitalului Clinic Judeiean de Urgenia Tirgu Mure¦ - Clinica O.R.L. Tirgu Mure¦.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 281

din 23 iunie 2009

privind înscrierea în inventarul public al Municipiului Tîrgu Mures a terenului în suprafața de 478 mp, identificat în CF 6190 Tîrgu Mures si transmiterea acestuia în administrarea Spitalului Clinic Județean de Urgenta Tîrgu Mures - Clinica O.R.L. Tîrgu Mures

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Având în vedere Expunerea de motive nr. ____ din ______________ 2009 privind

înscrierea în inventarul public al municipiului Tîrgu Mures a terenului în suprafața de 478 mp, identificat în CF 6190 Tîrgu Mures si transmiterea acestuia în administrarea Spitalului Clinic Județean de Urgenta Tîrgu Mures - Clinica O.R.L. - Tîrgu Mures, prezentata de Secretarul Municipiului Tîrgu Mures,

În baza art. 6, 7 si 12 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, precum si prevederile art. 36, alin. (1) din Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „b” si „c”, alin. (5), lit. „a”, alin. (9), art. 45, alin. (3) si 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se ia act de aplicarea art. 36, alin. (1) din Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si se completeaza inventarul domeniului public al municipiului Tîrgu Mures cu o noua pozitie privind terenul în suprafata de 478 mp, situat în Tîrgu Mures, între str. Gh. Marinescu si str. Rasaritului (fara nr.) înscris în CF 6190 Tîrgu Mures nr. top 2529/1/2/1.

Art. 2. Terenul mentionat la art. 1 se transmite în administrarea Clinicii O.R.L. din subordinea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta - Tîrgu Mures, necesar extinderii actualei cladiri a clinicii.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul Municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Administratia Domeniului Public, Directia Economica si Compartimentul Arhitect sef.

Presedinte de sedinta psih. Roman Ioana Dana

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban