Hotărârea nr. 280/2009

HCL 280 Privind prelungirea unor contracte de inchiriere pentru spaiii cu alta destinaiie decit aceea de locuinia precum ¦i repartizarea spaiiului situat in P-ia Trandafirilor, nr. 31 in favoarea Asociaiiei de proprietari nr. 185.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 280

din 23 iunie 2009

privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spatii cu alta destinație decât aceea de locuința precum si repartizarea spatiului situat în P-ta Trandafirilor, nr. 31 în favoarea Asociatiei de proprietari nr. 185

Consiliul local municipal Tîrgu Mures întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 1493B din 11.06.2009 privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spatii cu alta destinatie decât aceea de locuinta precum si repartizarea spatiului situat în P-ta Trandafirilor, nr. 31 în favoarea Asociatiei de proprietari nr. 185,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (5), lit. „a” si „b”, art. 45, alin. (3) precum si a art. 115, alin. (1), lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba prelungirea contractului de închiriere a spatiului în suprafata de 318,30 mp, situat în str. Gheorghe Doja, nr. 9, în favoarea S.C. Cuvântul Liber, pentru o perioada de 1 an.

Art. 2. Se aproba prelungirea contractului de închiriere a spatiului în suprafata de 257,51 mp, situat în str. Gheorghe Doja, nr. 9, în favoarea S.C. Impres S.R.L., pentru o perioada de 1 an.

Art. 3. Se aproba prelungirea contractului de închiriere a spatiului în suprafata de 79,19 mp, situat în str.Gheorghe Doja, nr. 9, în favoarea S.C. Edipres Tipo S.R.L., pentru o perioada de 1 an.

Art. 4. Se aproba prelungirea contractului de închiriere a spatiului în suprafata de 12,09 mp, situat în str. 22 Decembrie 1989, nr. 43, în favoarea Asociatiei de proprietari nr. 95 si 8, pentru o perioada de 3 ani.

Art. 5. Se aproba prelungirea contractului de închiriere a spatiului în suprafata de 35,58 mp, situat în str. Bolyai, nr. 18, pentru Fundatia Bethlen, pâna la ramânerea definitiva si irevocabila a hotarârii judecatoresti ce se vor pronunta în cauza, dar nu mai mult decât pentru o perioada de 3 ani.

Art. 6. Se aproba prelungirea contractului de închiriere a spațiului în suprafața de 230,14 mp, situat în str. Bolyai, nr. 36, pentru Uniunea Pensionarilor, pentru o perioada de 3 ani

Art. 7. Se aproba prelungirea contractului de închiriere a spațiului în suprafața de 33,77 mp, situat în str. Bolyai, nr. 36, în favoare Asociației pentru Prevenirea Osteoporozei, pentru o perioada de 3 ani

Art. 8. Se aproba prelungirea contractului de închiriere a spatiului în suprafata de 15,20 mp, situat în str.Gheorghe Doja, nr. 9, pentru Junimea Vatra Româneasca, pentru o perioada de 1 an.

Art. 9. Se aproba repartizarea spatiului nr. 18 si 22 situat în P-ta Trandafirilor, nr. 31 în favoarea Asociatiei de proprietari nr. 185 pâna la ramânerea definitiva si irevocabila a hotarârii judecatoresti ce se vor pronunta în cauza.

Art. 10. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul Municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Directia activitati social-culturale si patrimoniale, Serviciul activitati culturale, sportive, tineret si locativ si S.C. LOCATIV S.A.

Presedinte de sedinta psih. Roman Ioana Dana

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban