Hotărârea nr. 28/2009

HCL 28 Privind respingerea proiectului de hotarire referitor la reanalizareai preiului de vinzare a atelierului ¦i a magaziei impreuna cu terenul aferent in suprafaia de 176 mp situat in Tirgu Mure¦, P-ia Trandafirilor nr. 20, cu acces din str. Poligrafiei.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 28

din 29 ianuarie 2009

privind respingerea proiectului de hotărâre referitor la reanalizareai prețului de vânzare a atelierului si a magaziei împreuna cu terenul aferent în suprafața de 176 mp situat în Tîrgu Mures, P-ta Trandafirilor nr. 20, cu acces din str. Poligrafiei

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. 67/DII/IV din 14.01.2009 a Primarului municipiului Tîrgu Mures prin Directia Economica - Serviciul concesionari, închirieri, vânzari si respectarea disciplinei contractuale, referitoare la reanalizarea pretului de vânzare a atelierului si a magaziei, împreuna cu terenul aferent având cota de 176/841, situate în municipiul Tîrgu Mures, P-ta Trandafirilor, nr. 20.

Vazând prevederile art. 123 si urmatoarele din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (5), lit “b”, si art. 45, alin. (3) si art. 115, alin. (1), lit. “b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste :

Art. 1. Se respinge proiectul de hotarâre privind reanalizarea pretului de vânzare a atelierului si a magaziei împreuna cu terenul aferent în suprafata de 176 mp situat în Tîrgu Mures, P-ta Trandafirilor nr. 20, cu acces din str. Poligrafiei, pret aprobat prin Hotarârea Consiliului local municipal nr. 123/25.09.2008.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul Municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Directia Economica - Serviciul de concesionari, închirieri, vânzari si respectarea disciplinei contractuale si Administratia Domeniului Public.

Presedinte de sedinta

dr. Sita Ioan

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Cioban Maria