Hotărârea nr. 278/2009

HCL 278 Privind concesionarea directa catre Fodor Emeric a terenului in suprafaia de 20,65 mp apariinind Municipiului Tirgu Mure¦.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 278 din 23 iunie 2009

privind concesionarea directa catre Fodor Emeric a terenului în suprafața de 20,65 mp aparținând Municipiului Tîrgu Mures

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 1088 din 09.06.2009, prin Directia Economica - Serviciul concesionari, închirieri, vânzari si respectarea disciplinei contractuale, referitoare la aprobarea concesionarii directe catre Fodor Emeric, a terenului în suprafata de 20,65 mp, situat în str. Valea Rece, nr. 69,

Având în vedere prevederilor art. 123, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit “c”, alin. (5), lit. “a”, art. 45, alin. (3) si art. 115, alin. (1), lit. “b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba concesionarea directa pe o perioada de 49 de ani catre Fodor Emeric a terenului în suprafata de 20,65 mp din cel aflat în proprietatea Municipiului Tîrgu Mures, situat în str. Valea Rece, nr. 69, teren aferent constructiei existente.

Art. 2. Redeventa se va stabili potrivit Fisei tehnice de evaluare a terenului, fara TVA.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul Municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Directia Economica - Serviciul de concesionari, închirieri, vânzari si respectarea disciplinei contractuale.

Presedinte de sedinta psih. Roman Ioana Dana

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban