Hotărârea nr. 277/2009

HCL 277 Privind concesionarea directa catre S.C. Oncomed S.R.L.a terenului in suprafaia de 11,06 mp apariinind Municipiului Tirgu Mure¦.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 277

din 23 iunie 2009

privind concesionarea directa catre S.C. Oncomed S.R.L.

a terenului în suprafata de 11,06 mp apartinând Municipiului Tîrgu Mures

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 1087 din 09.06.2009, prin Directia Economica - Serviciul concesionari, închirieri, vânzari si respectarea disciplinei contractuale, referitoare la aprobarea concesionarii directe catre S.C. Oncomed S.R.L., a terenului în suprafata de 11,06 mp, situat în str. Gheorghe Marinescu nr. 47/1,

Având în vedere prevederile art. 15, lit. “e” din Legea nr. 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare care permite concesionarea directa fara organizarea de licitatie si ale art. 123, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit “c”, alin. (5), lit. “a”, art. 45, alin. (3) si art. 115, alin. (1), lit. “b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba concesionarea directa pe o perioada de 49 de ani catre S.C. Oncomed S.R.L. a terenului în suprafata de 11,06 mp din cel aflat în proprietatea Municipiului Tîrgu Mures, situat în str. Ghe. Marinescu nr. 47/1, identificat prin C.F. nr. 35869, teren aferent accesului creat la spatiul comercial.

Art. 2. Redeventa stabilita potrivit Fisei tehnice de evaluare a terenului, fara TVA, este de 173 Euro/an.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul Municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Directia Economica - Serviciul de concesionari, închirieri, vânzari si respectarea disciplinei contractuale.

Presedinte de sedinta psih. Roman Ioana Dana

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban