Hotărârea nr. 276/2009

HCL 276 Privind aprobarea fi¦ei de evaluare in vederea vinzarii ¦i vinzarea catre Tith Ernest Dumitru a cotei de 102/193 teren aferent casei de locuit situate in Tirgu Mure¦ str. Voinicenilor nr. 4 ap. 2.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 276

din 23 iunie 2009

privind aprobarea fisei de evaluare în vederea vânzării si vânzarea catre Toth Ernest Dumitru a cotei de 102/193 teren aferent casei de locuit situate în Tîrgu Mures str. Voinicenilor nr. 4 ap.2

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. 1081/ DII/IV din 08.06.2009 a Primarului municipiului Tîrgu Mures prin Directia Economica - Serviciul concesionari, închirieri, vânzari si respectarea disciplinei contractuale, referitoare la aprobarea fisei de evaluare în vederea vânzarii si vânzarea catre dl. Toth Ernest Dumitru a cotei de 102/193 teren aferent apartamentului nr. 2, situat în Tîrgu-Mures str. Voinicenilor, nr. 4.

Vazând Hotarârea Consiliului local municipal nr. 435 din 18 decembrie 2007 privind reglementarea procedurii vânzarii unor categorii de terenuri,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (5), lit “b”, art. 45, alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. „b” si art. 123, alin. (1) si alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba vânzarea catre dl. Toth Ernest Dumitru a cotei de 102/193 din terenul aferent apartamentului nr. 2, evidentiat în CF individuala nr. 3226/III Tîrgu Mures, nr. top 5006/b/2/III situat în Tîrgu Mures, str. Voinicenilor, nr. 4.

Art. 2. Pretul de vânzare al terenului este de 77,3 euro/mp (conform fisei de evaluare).

Art. 3. Cumparatorul va încheia contractul de vânzare-cumparare si va achita integral pretul terenului în termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei hotar âri.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul Municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Directia Economica - Serviciul de concesionari, închirieri, vânzari si respectarea disciplinei contractuale si Serviciul taxe si impozite locale, respectiv compartimetul Arhitect sef.

Presedinte de sedinta psih. Roman Ioana Dana

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban