Hotărârea nr. 275/2009

HCL 275 Privind efectuarea demersurilor legale pentru achiziiionarea in proprietatea Municipiului Tirgu Mure¦ a unui numar de 200 unitaii locative in vederea asigurarii de locuinie sociale ¦i pentru persoanele evacuate.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 275

din 23 iunie 2009

privind efectuarea demersurilor legale pentru achiziționarea în proprietatea Municipiului Tîrgu Mures a unui numar de 200 unitati locative în vederea asigurarii de locuinte sociale si pentru persoanele evacuate

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. 1105 din 10.06.2009 a Primarului municipiului Tîrgu Mures, referitoare la aprobarea achizitionarii în proprietatea Municipiului Tîrgu Mures a unui numar de 200 unitati locative în vederea implementarii strategiei locale de dezvoltare în domeniul social si asigurarea de locuinte pentru anumite categorii de persoane, prezentata de Directia economica, precum si amendamentele propuse în Plenul Sedintei Consiliului local municipal,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „b”, alin. (6), lit. „a”, pct. 17, art. 45, alin. (3) si art. 115, alin. (1), lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste :

Art. 1. Se însarcineaza Directia activitati social-culturale si patrimoniale ca împreuna cu S.C. Locativ S.A. sa efectueze studii comparative privind evolutia preturilor pe piata precum si pretul locuintelor noi în vederea achizitionarii unui numar de locuinte la nivelul strictului necesar asigurarii de locuinte sociale si pentru persoanele evacuate.

Art. 2. La prima sedinta a Consiliului local municipal se vor prezenta studiile de la art. 1 precum si caietul de sarcini privind conditiile de participare la licitatie, pretul maxim de achizitie, perioada de plata si modalitatile de finantare.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se împuterniceste Primarul Municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Directia activitati social-culturale si patrimoniale, S.C. Locativ S.A. si A.G.A. S.C. Locativ S.A

Presedinte de sedinta psih. Roman Ioana Dana

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban