Hotărârea nr. 274/2009

HCL 274 Privind aprobarea organizarii licitaiiei publice in vederea inchirierii spaiiilor situate in Tirgu Mure¦ str. Nicolae Grigorescu, nr. 19.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 274

din 23 iunie 2009

privind aprobarea organizării licitației publice în vederea închirierii spatiilor situate în Tîrgu Mures str. Nicolae Grigorescu, nr. 19

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. 91 din 10.06.2009 a Primarului Municipiului Tîrgu Mures prezentata de Serviciul de activitati culturale, prestari servicii hoteliere, alimentatie publica si alte activitati referitoare la aprobarea închirierii prin licitatie publica a spatiului situat în Tîrgu Mures str. Nicolae Grigorescu, nr. 19,

Având în vedere prevederile art. 38, alin. (2), lit. “h” si ale art. 125, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

În temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) si art. 115, alin. (1), lit. “b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba închirierea prin licitatie publica deschisa cu strigare, în conditiile legii, a spatiului situat în Tîrgu Mures str. Nicolae Grigorescu, nr. 19, aflat la subsolul imobilului în suprafata de 900 mp, pentru activitatea de club - discoteca.

Pretul de pornire la licitatie este de 8,5 lei/mp/luna, potrivit Hotarârii Consiliului local municipal nr. 207 din 08.05.2009.

Art. 2. Se aproba închirierea prin licitatie publica deschisa cu strigare, în conditiile legii, a spatiului situat în Tîrgu Mures str. Nicolae Grigorescu, nr. 19 aflat la parterul Hotelului Tineret, respectiv camera nr. 2 în suprafata de 16,8 mp, în vederea desfasurarii activitatii de prestari servicii coafura frizerie.

Pretul de pornire la licitatie este de 0,25 lei/mp/ora, potrivit Hotatârii Consiliului local municipal nr. 207 din 08.05.2009.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul Municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Serviciul de Activitati Culturale, de Prestari Servicii Hoteliere, Alimentatie Publica si Alte Activitati.

Presedinte de sedinta psih. Roman Ioana Dana Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban