Hotărârea nr. 273/2009

HCL 273 Privind stabilirea perioadei de desfa¦urare a manifestarii "Zilele tirgumure¦ene", in ultima saptamina a lunii mai, incepind cu cea de a XIV-a ediiie - 2010.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A Nr. 273

Din 23 iunie 2009

privind stabilirea perioadei de desfasurare a manifestării „Zilele tîrgumuresene”, în ultima saptamâna a lunii mai, începând cu cea de a XlV-a editie - 2010

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures, prin Serviciul Relatii Publice Interne si Internationale nr.______din_______________

2009, privind stabilirea perioadei de desfasurare a manifestarii „Zilele tîrgumuresene”, în ultima saptamâna a lunii mai, începând cu cea de a XlV-a editie - 2010,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „c”, art. 45, alin. (1) si art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba stabilirea perioadei de desfasurare a manifestarii „Zilele tîrgumuresene”, în ultima saptamâna a lunii mai, începând cu cea de a XlV-a editie - 2010.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se însarcineaza Primarul Municipiului Tîrgu Mures -dr. Dorin Florea prin Serviciul relatii publice interne si internationale.

Presedinte de sedinta psih. Roman Ioana Dana

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban