Hotărârea nr. 272/2009

HCL 272 Privind modificarea Hotaririi Consiliului local municipal nr. 11 din 25.01.2007 referitoare la Strategia de alimentare cu caldura a Municipiului Tirgu Mure¦.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 272

din 23 iunie 2009

privind modificarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 11 din 25.01.2007 referitoare la Strategia de alimentare cu caldura a Municipiului Tirgu Mures

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Având în vedere Prevederile Hotărârii Consiliului local municipal nr. 11 din 25.01.2007 privind Strategia de alimentare cu caldura a municipiului Tirgu Mures;

Vazând expunerea de motive nr._________din__________2009, prezentata

de catre Compartimentul control si relatii cu asociatiile de proprietari,

În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „c” si „d”, alin. (3), lit. “b”, alin. (4), lit. “e”, alin. (6), pct. 14, art. 45, alin. (1) si art. 115, alin. (1),lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t araste:

Art. 1. Se aproba modificarea Anexei nr. 2 a Hotarârii Consiliului local municipal nr. 11/25.01.2007, în sensul excluderii din zona unitara de termie a punctelor de consum prezentate în Anexa nr. 1 la prezenta hotarâre.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se însarcineaza Primarul Municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Compartimentul control si realtii cu asociatiile de proprietari si conducerea S.C. Energomur S.A.

Președinte de sedinta psih. Roman Ioana Dana

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban