Hotărârea nr. 271/2009

HCL 271 Privind aprobarea preiurilor ¦i tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apa ¦i de canalizare prestate de S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Tirgu Mure¦.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 271 din 23 iunie 2009

privind aprobarea preturilor si tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apa si de canalizare prestate de S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Tîrgu Mures

Consiliul local minicipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a S.C. Compania Aquaserv S.A. nr. __________ din

________________2009 prezentata de Administrarea Domeniului Public, privind aprobarea preturilor si tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apa si canalizare prestate de S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Tîrgu Mures,

Având în vedere prevederile:

  • - art. 36, alin. (2), litera „d” si alin. (6), litera „a” punctul. 14 din Legea nr. 215/2001, republicata in 27 februarie 2007, privind administratia publica locala, ale Acordului de împrumut B.E.R.D. nr. 282/1995, ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 15/1995, ale Memorandumului de finantare convenit între Comisia Europeana si Guvernul României privind asistenta financiara acordata prin ISPA pentru masura nr. 2001 RO 16 P PE 015, aprobat prin Legea nr. 473/2002;

  • - Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Tîrgu Mures nr. 205/2001 privind aprobarea unor masuri de sustinere a participarii Consiliului Local la programul: Instrumente pentru Politici Structurale pentru Preaderare (ISPA) care se deruleaza prin S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Tîrgu Mures;

  • - art. 12, lit. „i” din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa si de canalizare si art. 43, alin.5 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice;

  • - Contractul de Împrumut încheiat între S.C. COMPANIA AQUASERV S.A (fosta R.A. AQUASERV) Tîrgu Mures si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, nr. 894 din 23 Octombrie 2003;

  • - art. 4. alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, republicata, conform caruia: "Preturile si tarifele practicate în cadrul unor activitati cu caracter de monopol natural sau al unor activitati economice, stabilite prin lege, se stabilesc si se ajusteaza cu avizul Ministerului Finantelor Publice, cu exceptia celor pentru care, prin legi speciale, sunt prevazute alte competente";

  • - actul A.N.R.S.C nr. 4902467/10.02.2009 si actul A.N.R.S.C nr. 4904961/SB/18.06.2009, prin care avizeaza nivelurile preturilor si tarifelor ce urmeaza sa le practice S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Tîrgu Mures,

În baza prevederilor art. 36, alin. (2), litera „d” si alin. (6), litera „a” punctul. 14, art. 45, alin. (1) si art. 115, alin. (1), lit. “b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

h o t ar aste:

Art. 1. Se aproba urmatoarele preturi si tarife pentru serviciile publice de alimentare cu apa, de canalizare - epurare ape uzate menajere si de canalizare ape pluviale prestate de S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Tîrgu Mures:

Denumirea serviciului public

Pret/Tarif aprobat - lei/mc -

cu TVA

Fara TVA

Apa potabila pentru:

-Tîrgu Mures

2,71

2,27

-S.C. CONTRASCOM BENTA S.A. Nazna

-

1,42

-S.C. SCORILLO PROD S.R.L. Sîntana de Mures

-

1,42

Canalizare-epurare ape uzate menajere pentru Tîrgu Mures

1,58

1,33

Canalizare ape pluviale pentru Tîrgu Mures

0,80

0,67

Canalizare-epurare ape uzate menajere pentru :

-S.C. CONTRASCOM BENTA S.A. Nazna

-

0,81

-S.C. SCORILLO PROD S.R.L. Sîntana de Mures

-

0,81

Art. 2. Preturile si tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apa potabila, canalizare

- epurare ape uzate menajere si canalizare ape pluviale aprobate conform art. 1 se aplica începând cu data de 1 iulie 2009.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotarâri se încredinteaza Primarul Municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Serviciul public Administratia Domeniului Public si conducerea S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Tîrgu Mures.

Președinte de sedinta

psih. Roman Ioana Dana

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban