Hotărârea nr. 270/2009

HCL 270 Privind premierea echipei de volei feminin - junioare a C.S. Universitar.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 270 din 23 iunie 2009

privind premierea echipei de volei feminin - junioare a C.S. Universitar

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr.21.412/15.06.2009 cu privire la premierea echipei de volei feminin- junioare II a C.S. Scolar Tîrgu Mures si avizul favorabil al comisiilor de specialitate,

În baza prevederilor Legii nr. 69/2000, a educatiei fizice si sportului, a H.G. nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozitiilor Legii nr. 69/2000, si a H.C.L.M. nr. 233/2008, cu privire la reglementarea modalitatilor de sprijin pentru actiuni sportive în municipiul Tîrgu Mures, pentru anul 2009,

În temeiul art. 36, alin. (4), lit. “a”, alin. (6), lit. “a”, pct. 6 si alin. (7), lit. “a”, art. 45 si art. 115, alin. (1), lit. “b” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba premierea echipei de volei feminine - junioare II a Clubului Sportiv Scolar Tîrgu Mures cu suma de 7.000 lei.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Directia Economica si Directia Activitati Social-Culturale si Patrimoniale.

Presedinte de sedinta psih. Roman Ioana Dana

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban