Hotărârea nr. 27/2009

HCL 27 Privind respingerea proiectului de hotarire referitor la trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Tirgu Mure¦ a terenului in suprafaia de 949 mp ¦i aprobarea fi¦ei de evaluare in vederea vinzarii ¦i vinzarea catre S.C. Priceton Mures S.R.L. a cotei de 949/2500 din terenul situat in Tirgu Mure¦, str. Gheorghe Doja, nr. 242.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL L OCAL MUNICIPAL TÂRGU MURES

H O T Â R Â R E A nr. 27 din 29 ianuarie 2009

privind respingerea proiectului de hotărâre referitor la trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Tîrgu Mures a terenului în suprafata de 949 mp si aprobarea fisei de evaluare în vederea vânzarii si vânzarea catre S.C. Priceton Mures S.R.L. a cotei de 949/2500 din terenul situat în Tîrgu Mures, str. Gheorghe Doja, nr. 242

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 65/ DII/IV din 14.01.2009 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Tîrgu Mures a terenului în suprafata de 949 mp si vânzarea catre S.C. Priceton Mures SRL a cotei de 949/2500 din terenul situat în Tîrgu Mures, str. Gheorghe Doja, nr. 242.

Vazând prevederile art. 123, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (5), lit “b”, si art. 45, alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. “b” si art. 123, alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste :

Art. 1. Se respinge proiectul de hotarâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Tîrgu Mures si vânzarea directa a cotei de 949/2500 din terenul situat în Tîrgu Mures, str. Gheorghe Doja, nr. 242 înscris în CF nr. 383, nr. top 595/2/1/2 catre S.C. Priceton Mures S.R.L., teren care face obiectul contractului de concesiune nr. 6/8139 din 25.04.1994.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul Municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Directia Economica - Serviciul de concesionari, închirieri, vânzari si respectarea disciplinei contractuale si Administratia Domeniului Public.

Presedinte de sedinta dr. Ioan Sita

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban