Hotărârea nr. 268/2009

HCL 268 Privind aprobarea Contractului de Asociere dintre Municipiul Tirgu Mure¦ ¦i Fotbal Club Municipal din Tirgu Mure¦.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 268

din 23 iunie 2009

privind aprobarea Contractului de Asociere dintre Municipiul Tîrgu Mures si Fotbal Club Municipal din Tîrgu Mures

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. 21.414/16.06.2009 initiata de Primarul Municipiului Tîrgu-Mures, cu privire la aprobarea Contractului de Asociere dintre Municipiul Tîrgu Mures si Fotbal Club Municipal din Tîrgu Mures si avizul favorabil al comisiilor de specialitate,

În baza prevederilor Legii nr.69/2000, a educatiei fizice si sportului, a H.G. nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozitiilor Legii nr. 69/2000, a Ordinului Presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport nr. 130/2006, completate cu Legea nr. 350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general si a H.C.L.M. nr. 400/2007, cu privire la reglementarea modalitatilor de sprijin pentru actiuni sportive în municipiul Tîrgu Mures, pentru anul 2008,

În temeiul art. 36, alin. (4), lit. „a”, alin. (6), lit. „a”, pct. 6, alin. (7), lit. „a”, art. 45 precum si ale art. 115, alin. (1), lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba Contractul de Asociere dintre Municipiul Tîrgu Mures si Fotbal Club Municipal din Tîrgu Mures, prezentat în anexa, care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. Se aproba alocarea, din bugetul local, a sumei totale de 3.000.000 lei, reprezentând cota de participare a Municipiului Tîrgu Mures la asociere, pentru editia 2009-2010.”

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Directia Economica si Directia Activitati Social-Culturale si Patrimoniale.

Presedinte de sedinta psih. Roman Ioana Dana

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban