Hotărârea nr. 267/2009

HCL 267 Pentru aprobarea proiectului Protocolului privind asigurarea cadrului de colaborare in vederea dezvoltarii continue ¦i a funciionarii performante a sistemului de educaiie fizica ¦i sport prin organizarea unor evenimente ¦i competiiii sportive in Municipiul Tirgu Mure¦.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 267

Din 23 iunie 2009

pentru aprobarea proiectului Protocolului privind asigurarea cadrului de colaborare în vederea dezvoltării continue si a funcționarii performante a sistemului de educație fizica si sport prin organizarea unor evenimente si competitii sportive în Municipiul Tîrgu Mures

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru, Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. _____ din

____________________2009, prin Serviciul activitati culturale, sportive si tineret,

Având în vedere:

 • - Legea Educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

 • - H.G. nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii nr. 69/2000 privind educatia fizica si sportul;

 • - H.G. nr. 1721/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Tineretului si Sportului;

 • - H.G. nr. 716/2008;

 • - Legea finantelor publice locale nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. „d” coroborat cu art. 36, alin. (6), lit. „a”, art. 45 si art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba proiectul Protocolului de asigurare a cadrului de colaborare în vederea dezvoltarii continue si a functionarii performante a sistemului de educatie fizica si sport prin organizarea unor evenimente si competitii sportive în municipiul Tîrgu Mures.

Art. 2. Se desemneaza Dl SITA IOAN, consilier local, pentru a coordona si supraveghea actiunile cuprinse în Protocolul aprobat la art. 1 din prezenta hotarâre, acesta urmând a-si exercita obligatiile expres prevazute la art. 5 din Protocol.

Art. 3. Se aproba plata din rezerva bugetara a sumei de 50.000 lei pentru realizarea punctului 4.1. din Protocol.

Art. 4. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Serviciul activitati culturale, sportive si tineret si Dl. SITA IOAN.

Presedinte de sedinta psih. Roman Ioana Dana Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban

Proiect


Municipiul

Tîrgu Mures


Clubul Sportiv Mureșul Tîrgu Mureș


Direcția Pentru Sport a Județului Mureș


PROTOCOL

privind asigurarea cadrului de colaborare în vederea dezvoltării continue si a functionarii performante a sistemului de educatie fizica si sport prin organizarea unor evenimente si competitii sportive în municipiul Tîrgu Mures

Încheiat între:

Municipiul Tîrgu-Mures, cu sediul în Tîrgu-Mures, Piata Victoriei, nr.3, județul Mures, reprezentat prin Dr. Dorin Florea - Primar,

Clubul Sportiv Muresul Tîrgu Mures, cu sediul în Tîrgu-Mures str. Parcul Sportiv Municipal, nr.4, judetul Mures, reprezentat prin Dl. Horatiu Cioloboc - director,

Directia Pentru Sport a judetului Mures, cu sediul în Tîrgu Mures, str. Parcul Sportiv Municipal nr. 4, reprezentata prin Dl. Borsan Doru - director coordonator,

denumite în cele ce urmeaza „Partile” ;

Art.1. Temeiul legal:

 • 1. Legea Educatiei fizice si sportului nr.69/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

 • 2. H.G. nr.1721/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Tineretului si Sportului, cu modificarile si completarile ulterioare;

 • 3. H.G. nr.884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii nr. 69/2000 privind educatia fizica si sportul;

 • 4. H.G. nr. 716/2008;

 • 5. Regulamentul privind organizarea si functionarea Clubului Sportiv Muresul Tîrgu Mures;

 • 6. Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata;

 • 7. Legea finantelor publice locale nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.2. Obiectul protocolului:

Coroborarea eficienta a eforturilor pârtilor semnatare ale prezentului protocol, în vederea asigurarii cadrului dezvoltarii, organizarii si functionarii performante a sistemului de educatie fizica si sport la nivelul Municipiului Tîrgu Mures, prin organizarea evenimentelor si competitiilor sportive prevazute în anexa la protocol, în incinta imobilului situat în municipiul Tîrgu Mures, str. Plutelor nr. 1, aflat în domeniul public al statului si în administrarea Clubului Sportiv Muresul Tîrgu Mures, cu datele de identificare prevazute de H.G. nr. 716/2008.

Actiunile comune ale partilor semnatare ale protocolului urmaresc reunirea resurselor umane, materiale si financiare pentru îndeplinirea obiectivelor educatiei fizice si sportului în general, sustinerea educatiei fizice si sportului scolar si promovarea sportului de performanta în Municipiul Tîrgu Mures.

Art.3. Obiective:

 • a.  asigurarea cadrului necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local în domeniul sportului în Municipiul Tîrgu Mures;

 • b. perfectionarea organizarii si functionarii sistemului de educatie fizica si sport în Municipiul Tîrgu Mures;

 • c.  cresterea nivelului de educatie, de socializare si a starii de sanatate a populatiei tinere (copii, elevi, studenti), prin practicarea educatiei fizice si sportului;

 • d. dezvoltarea activitatilor sportive scolare, în cadrul unitatilor de învatamânt în care este organizat învatamântul sportiv integrat si suplimentar;

 • e.  ameliorarea potentialului psiho-biomotric si intelectual al populatiei tinere prin dezvoltarea activitatilor de educatie fizica;

 • f.  promovarea valentelor cultural-educative ale sportului si educatiei fizice, a spiritului de toleranta si fair-play;

 • g. asigurarea, cu prioritate, copiilor de vârsta prescolara, tinerilor si persoanelor în vârsta conditii pentru practicarea exercitiului fizic, în vederea integrarii sociale;

 • h. perfectionarea sistemului competitional atât prin marirea numarului competitiilor, cât si prin diversificarea disciplinelor sportive la care se organizeaza campionate sportive scolare- sporturi individuale si jocuri sportive;

 • i.  organizarea si adaptarea sistemului sportiv pentru persoanele cu handicap fizic, senzorial, psihic si mixt, în scopul dezvoltarii personalitatii lor si integrarii în societate, precum si asigurarea mijloacelor care sa permita sportivilor cu handicap participarea la competitii nationale si internationale destinate lor;

 • j.  stimularea activitatii sportului de performanta în Municipiul Tîrgu Mures, în scopul valorificarii aptitudinilor sportivilor într-un sistem organizat de selectie, pregatire si competitie, având ca scop ameliorarea rezultatelor sportive, realizarea de recorduri si obtinerea victoriei;

 • k. respectarea obiectivelor de guvernare si a directiilor de actiune în domeniul sportului prin implicarea si cointeresarea autoritatilor administratiei publice locale în modernizarea si dezvoltarea bazelor materiale sportive, precum si a structurilor sportive din plan local, în concordanta cu Programul de Guvernare a României 2009-2012.

Art.4. Obligațiile pârtilor:

 • 4.1. Municipiul Târgu Mures are urmatoarele responsabilitati:

 • -  sa organizeze, în colaborare cu institutiile partenere, evenimentele si competitiile sportive care constituie obiect al protocolului;

 • -  sa amenajeze, în limita resurselor financiare alocate de la bugetul local cu aceasta destinatie aprobate prin hotarâre a Consiliului local municipal Tîrgu Mures si în conditiile prevazute de reglementarile legale în materia finantelor publice, imobilul situat în municipiul Tîrgu Mures, str. Plutelor nr. 1, mentionat la art. 2 din prezentul protocol, astfel încât aceasta sa corespunda standardelor minimale igienico-sanitare si materiale de desfasurare a evenimentelor si competitiilor sportive care constituie obiect al protocolului;

 • -  sa întretina, în limita resurselor financiare alocate de la bugetul local cu aceasta destinatie aprobate prin hotarârea a Consiliului local municipal Tîrgu Mures si în conditiile prevazute de reglementarile legale în materia finantelor publice, imobilul situat în municipiul Tîrgu Mures, str. Plutelor nr. 1, mentionat la art. 2 din prezentul protocol, pe perioada de derulare a fiecarui eveniment si competitie sportiva expres mentionate în anexa la protocol;

 • -   sa acorde premii câstigatorilor competitiilor sportive obiect al protocolului (locurile I, II si III), în limita resurselor financiare alocate de la bugetul local cu aceasta destinatie si în conditiile prevazute de reglementarile legale în materia finantelor publice;

 • -  sa asigure, in timpul competitiilor sportive organizate, cel putin o echipa de prim ajutor calificat, care utilizeaza ambulante tip B, conform standardelor si normelor nationale si europene in vigoare, pe cheltuiala organizatorului;

 • -  sa asigure, în colaborare cu institutiile competente, controlul si avizul medical pentru elevi, în vederea participarii la competitiile sportive destinate elevilor prevazute în anexa la protocol.

 • 4.2.Clubul sportiv Muresul Tîrgu Mures are urmatoarele responsabilitati:

 • - sa puna la dispozitia organizatorului, pe perioada derularii evenimentelor si competitiilor sportive ce constituie obiect al protocolului precum si în realizarea obligatiilor de amenajare asumate de Municipiul Tîrgu Mures, imobilul situat în municipiul Tîrgu Mures, str. Plutelor nr. 1, aflat în domeniul public al statului si în administrarea Clubului Sportiv Muresul Tîrgu Mures, cu datele de identificare prevazute de H.G. nr. 716/2008;

 • - sa nu perceapa tarife de folosire a imobilului mentionat la art. 2 din prezentul protocol, pe perioada de derulare a evenimentelor si competitiilor sportive ce constituie obiect al protocolului;

 • - sa asigure respectarea statutelor si regulamentelor federațiilor sportive naționale la organizarea evenimentelor si competitiilor sportive care constituie obiectul protocolului;

 • - sa urmareasca sustinerea prioritara prin evenimentele si competitiile sportive obiect al protocolului a ramurilor de sport si probelor de interes pentru reprezentarea României la Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale si la Campionatele Europene.

 • 4.3.Directia Pentru Sport a Judetului Mures are urmatoarele responsabilitati:

 • -  sa sprijine organizatorul în realizarea obiectul protocolului, in conformitate cu competentele care-i revin conform prevederilor legale;

 • -  sa initieze masurile necesare pentru prevenirea violentei la manifestarile sportive organizate în realizarea obiectului protocolului.

Art.5. Reprezentarea pârtilor

Conducerea executiva a partilor semnatare, personal sau prin delegat, se va întruni în sedinte lunare sau ori de câte ori este nevoie pentru punerea în aplicare a protocolului, la convocarea uneia dintre parti.

Partile semnatare desemneaza pe Domnul .............................. pentru a

coordona si supraveghea actiunile cuprinse în prezentul protocol.

Persoana împuternicita conform aliniatului 2 are obligatia de a prezenta si comunica conducatorilor partilor semnatare câte o informare scrisa care va cuprinse date detaliate privind participantii, actiunile întreprinse si modul de derulare a acestora, în termen de 5 zile de la finalizarea fiecarui eveniment sau competitie sportiva ce constituie obiect al protocolului. De asemenea, va prezenta o informare finala Consiliului local Municipal în termen de 5 zile de la finalizarea ultimei actiuni obiect al protocolului.

Art.6. Durata protocolului:

Prezentul protocol intra în vigoare la data semnarii acestuia de catre parti si este valabil pâna la data de 31 decembrie 2009, cu posibilitatea de prelungire prin acordul partilor.

Art. 7. Dispoziții finale

Prevederile din prezentul protocol pot fi modificate prin act aditional, în baza acordului de vointa al partilor.

Eventualele litigii care s-ar putea ivi între parti în legatura cu acest protocol vor fi solutionate mai întâi pe cale amiabila, iar daca partile nu cad de acord, acestea vor fi solutionate de instantele de judecata competente.

Neîndeplinirea din culpa unei parti a obligațiilor prevăzute în prezentul protocol poate atrage încetarea acestuia, dupa notificarea prealabila, în scris, catre celelalte parti semnatare. Partea ce se considera prejudiciata material prin nerespectarea prevederilor protocolului are dreptul la recuperarea prejudiciului de la partea în culpa, cu plata daunelor-interese.

Forta majora exonereaza partile contractante de îndeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul protocol, pe toata perioada în care actioneaza aceasta. Executarea protocolului va fi suspendata în perioada de actiune a fortei majore, cu o notificare prealabila din partea partii care o invoca, fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pâna la aparitia acesteia.

Prezentul protocol se încheie în trei exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte semnatara.

Municipiul

Tîrgu Mures


Clubul Sportiv Mureșul Tîrgu Mureș


Direcția Pentru Sport a Județului Mureș


prin


prin


prin


PRIMAR,

Dr. Dorin Florea


DIRECTOR,     DIRECTOR COORDONATOR,

Horatiu Cioloboc              Doru Borsan

Directia economica,

DIRECTOR,

Kiss Imola

Serviciul activitati culturale, sportive si tineret

Viza juridica

Anexa la Protocol