Hotărârea nr. 266/2009

HCL 266 Privind aprobarea cotizatiei pe anul 2009 la Asociaiia de Dezvoltare Intercomunitara AQUA INVEST MURE¬.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 266 din 23 iunie 2009

privind aprobarea cotizatiei pe anul 2009

la Asociația de Dezvoltare Intercomunitara AQUA INVEST MURES

Consiliul local municipl Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Analizând Expunerea de motive nr. 183 din 18.06.2009 a Primarului municipiului Tîrgu Mures, precum si rapoartele comisiilor de specialitate,

Având în vedere prevederile art. 8, alin. (2), lit. „c” si art. 10 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice si ale art. 10 din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa si canalizare, precum si art. 13 din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara AQUA INVEST MURES,

În temeiul art. 11, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „e”, alin. (7), lit. „c”, art. 45, alin. (2) si art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

h o t ar aste :

Art. 1. Se aproba cotizatia pe anul 2009 la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara AQUA INVEST MURES în valoare de 0.75 lei/ locuitor. Municipiului Tîrgu Mures revenindu-i cotiztia de 108,863 lei, conform numarului de locuitori publicat de INS la data de 1 ianuarie 2009, prezentat în Anexa la prezenta Hotarâre.

Art. 2. Se mandateaza Todoran Liviu Emil Nicu, reprezentantul Consliliului local municipal Tîrgu Mures în Adunarea Generala a Asociatiei, pentru a vota în cadrul Adunarii în sensul celor mentionate la articolul 1.

Art. 3. Prezenta hotarâre se comunica Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara AQUA INVEST MURES.

Președinte de sedinta psih. Roman Ioana Dana

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban

Anexa la Hotărârea nr.___ din______

Nivelul cotizatiilor pentru anul 2009 pe fiecare UAT asociat la AQUA INVEST MURES

Baza de calcul: 0.75 lei/ locuitor

Localitate

Nr. Locuitori 1 ian. 2009

Suma

MUNICIPII

1 Municipiul Reghin

36598

27,449

2 Municipiul Sighișoara

32386

24,290

3 Municipiul Tîrgu Mureș

145151

108,863

4 Municipiul Tîrnaveni

26053

19,540

ORASE

1 Iernut

9616

7,212

2 Luduș

17600

13,200

3 Miercurea Nirajului

6212

4,659

4 Sarmasu

7554

5,666

5 Sîngeorgiu de Padure

5600

4,200

6 Ungheni

6923

5,192

7 Crișturu Secuieșc (HR)

10352

7,764

COMUNE

1 Acatari

4897

3,673

2 Adamus

5997

4,498

3 Albești

5841

4,381

4 Alunis

3264

2,448

5 Band

6616

4,962

6 Brîncovenesti

4119

3,089

7 Ceuasu de Câmpie

5779

4,334

8 Craciunesti

4260

3,195

9 Cristesti

5837

4,378

10 Corunca

2049

1,537

11 Danes

5061

3,796

12 Deda

4481

3,361

13 Ernei

5546

4,160

14 Ganesti

3952

2,964

15 Gheorghe Doja

2908

2,181

16 Gornesti

5680

4,260

17 Ibanesti

4409

3,307

18 Livezeni

2449

1,837

19 Madaras

1256

942

20 Panet

6133

4,600

21 Pogaceaua

2062

1,547

22 Porumbeni (HR)

1785

1,339

23 Rîciu

3619

2,714

24 Rusii Munti

2281

1,711

25 Sîngeorgiu de Mures

8798

6,599

26 Sînpaul

4328

3,246

27 Sînpetru de Câmpie

3014

2,261

28 Sincai

1578

1,184

29 Zau de Cîmpie

3398

2,549