Hotărârea nr. 265/2009

HCL 265 Privind aprobarea aderarii unor unitaii administrativ teritoriale la Asociaiia de Dezvoltare Intercomunitara AQUA INVEST MURE¬.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 265

din 23 iunie 2009

prvind aprobarea aderarii unor unitati administrativ teritoriale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitara AQUA INVEST MURES

Consiliul local municipal Tîrgu Mlures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Analizând Expunerea de motive nr. 182 din 18.06.2009 a Primarului municipiului Tîrgu Mures, precum si rapoartele comisiilor de specialitate,

Având în vedere prevederile art. 8, alin. (2), lit. „c” si art. 10 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice si ale art. 10 din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa si canalizare, precum si art. 13 din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara AQUA INVEST MURES,

În temeiul art. 11, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „e”, alin. (7), lit. „c”, art. 45, alin. (2) si art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia publica locala, republicata,

h o t ar aste:

Art. 1. Se aproba aderarea la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara AQUA INVEST MURES a urmatoarelor unitati administrativ teritoriale: comunele Cucerdea, Ogra, Fântânele, Apold.

Art. 2. Se mandateaza dl. David Csaba, reprezentantul Consliliului local municipal Tîrgu Mures în Adunarea Generala a Asociatiei, pentru a vota în cadrul Adunarii în sensul celor mentionate la articolul 1 si a semna Actul aditional la Actul constitutiv al Asociatiei.

De executarea prezentei hotarâri raspunde dl. David Csaba.

Art. 3. Prezenta hotarâre se comunica Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara AQUA INVEST MURES.

Presedinte de sedinta psih. Roman Ioana Dana

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban