Hotărârea nr. 264/2009

HCL 264 Privind aprobarea Regulamentului privind concesionarea bunurilor ce apariin proprietaiii publice ¦i private a Municipiului Tirgu Mure¦.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 264

din 23 iunie 2009

privind aprobarea Regulamentului privind concesionarea bunurilor ce aparțin proprietății publice si private a Municipiului Tîrgu Mures

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. _____ din ______________2009

prezentata de grupul de consilieri locali U.D.M.R., privind aprobarea Regulamentului privind modul de concesionare a bunurilor ce aparțin proprietatii publice si private al Municipiului Tîrgu Mures,

În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. „c” si „d”, alin. (4) lit. „a”, „d” „e”, art. 45 alin. (3) si art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba Regulamentul privind modul concesionarea bunurilor ce apartin proprietatii publice si private al Municipiului Tîrgu Mures, cuprins în anexa, care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. Prezenta hotarâre se aplica prin coroborare cu Hotarârea Consiliului Local nr. 17 din 29 ianuarie 2009, cu privire la aprobarea unor masuri în reglementarea formalitatilor de solicitare a concesionarii pentru terenurile apartinând domeniului public si privat al municipiului Tîrgu Mures, a caror dispozitii sunt în vigoare.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Compartiment Arhitect Sef, Directia Economica - Serviciul Concesionari, închirieri, vânzari si respectarea disciplinei contractuale si Serviciul public Administratia domeniului public.

Presedinte de sedinta psih. Roman Ioana Dana

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban

Regulament privind concesionarea bunurilor ce aparțin proprietății publice si private a municipiului Tîrgu-Mures

LEGISLAȚIA DIN DOMENIU

Legea nr.50/1991 - privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicata, cu modificările si completarile ulterioare; modificata prin Legea nr. 101 din 9 mai 2008;

Ordinul nr.1430/2005 - al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;

H.G. nr.525/1996 - privind aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicata în anul 2001, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr.213/1998 - privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;

H.G. nr.548/08.07.1999 - privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor; Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, republicata în 2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr.350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din zonele urbane; Decizia Curtii Constitutionale nr. 824 din 07 iulie 2008, referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 71 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului.

OBIECTIVELE REGULAMENTULUI

Regulamentul privind modul de concesiune a bunurilor ce apartin proprietarii publice si private a municipiului Tîrgu Mures are în vedere stabilirea concreta a procedurilor, documentelor, termenelor si responsabilitatilor în legatura cu regimul administrativ, juridic si urbanistic de concesionare al bunurilor municipiului. Prezentul regulament:

 • - reprezinta un raspuns la numeroasele solicitari primite din partea cetatenilor privitor la utilizarea terenurilor destinate constructiilor, în conformitate cu prevederile legale;

 • - instituie un mecanism legal si unitar de concesionare a acestor terenuri aflate în proprietatea autoritatilor locale;

 • - ia în considerare pastrarea calitatii vietii urbane prin ocrotirea ambientului natural existent;

 • - asigura o conceptie unitara din punct de vedere al urbanismului ;

 • - sprijina initiativele cu caracter economic si social;

 • - elimina posibilele susceptibilitati de tratament diferentiat între solicitanti;

 • - sporeste eficienta actelor de decizie si asigura transparenta lor;

 • - atrage venituri suplimentare si importante la bugetul local;

 • - încadreaza zonele instituite în mecanismul de implementare a sistemului de management al calitatii.

CAPITOLUL I

REGLEMENTARI PRIVIND NOȚIUNEA DE TEREN APARȚINÂND DOMENIULUI PUBLIC SI DOMENIULUI PRIVAT AL UNITATILOR ADMINISTRATIV- TERITORIALE

Domeniul public al municipiului Tîrgu-Mures este alcatuit din:

 • a) drumuri municipale, vicinale si străzile cu trotuarele si scările aferente, pasajele, podurile, podețele, precum si zonele de protectie a acestora;

 • b) sistemele de alimentare cu apa, cu terenurile aferente:

 • - statiile de captare a apei din izvoare, drenuri, puturi, râuri, lacuri naturale, lacuri de acumulare;

 • - statiile de tratare a apei;

 • - statiile de pompare si repompare a apei;

 • - rezervoarele de înmagazinare a apei;

 • - castelele de apa;

 • - conductele de aductiune si distributie a apei în amonte de contor;

 • c) sistemele de canalizare si epurare a apelor uzate, cu terenurile aferente:

 • - colectoarele si retelele de canalizare în amonte de contor;

 • - statiile de pompare si repompare a apelor uzate;

 • - bazinele de retentie a apelor uzate;

 • - statiile de epurare a apelor uzate, inclusiv terenurile de deshidratare a namolurilor;

 • - colectoarele de evacuare si gurile de varsare a apelor uzate în receptor;

 • d) sistemele de alimentare cu energie termica, cu terenurile aferente:

 • - retelele de transport si distributie a energiei termice în amonte de contor;

 • - punctele termice;

 • - constructiile si instalatiile auxiliare;

 • e) sistemele de salubrizare si gestionare a deseurilor, cu terenurile aferente:

 • - punctele de colectare si depozitele de deseuri;

 • - constructiile si terenurile special amenajate, destinate sortarii, tratarii, valorificarii si incinerarii deseurilor;

 • f) sistemele de transport public local, în comun, de persoane, cu terenurile aferente:

 • g) sistemele de infrastructura privind administrarea domeniului public, cu terenurile aferente:

 • - pietele agro-alimentare, târgurile si oboarele;

 • - parcurile publice, zonele de agrement si strandurile;

 • - gradinile botanice si zoologice;

 • - spatiile verzi cu copacii, arboretii si alte planet cultivate, parcarile publice si terenurile de joaca pentru copii;

 • - bazele sportive;

 • - cismelele publice, baile publice si grupurile sanitare publice;

 • - semafoarele si indicatoarele de circulatie;

 • - cimitirele;

 • h) terenurile si cladirile în care îsi desfasoara activitatea consiliul local si primaria, precum si institutiile publice de interes local, cum sunt: teatre, case de cultura, camine culturale, case si palate ale copiilor, biblioteci, muzee, gradinite, camine, spitale, policlinici, camine de copii, de batrâni si pentru persoane cu handicap si alte asemenea institutii;

 • i) locuintele sociale;

 • j) toate terenurile din jurul blocurilor de locuinte adiacente, în limita amprentei la sol a acestora;

 • k) adaposturile ALA de interes public;

 • l) statuile si monumentele, daca nu au fost declarate de interes public national;

 • m) bogatiile de orice natura ale subsolului, în stare de zacamânt, daca nu au fost declarate de interes public national;

 • n) terenurile cu destinatie forestiera, daca nu fac parte din domeniul privat al statului si daca nu sunt proprietatea persoanelor fizice ori a persoanelor juridice de drept privat,

 • o) izvoarele naturale si fântânele , râurile si pârâurile si zonele de protectie ale acestora, ce nu au fost declarate de interes national,

 • p) terenurile si construcțiile în care îsi desfasoara activitatea unitatile de învatamânt preuniversitar de stat, crese, gradinite, licee, seminarii teologice, grupuri scolare, scoli de arte si meserii si scoli postliceale,

 • q) toate terenurile care s-au aflat în administrarea autoritatilor publice locale, inclusiv cele ce nu au fost revendicate de fostii proprietari, în conditiile legii

Domeniul privat al municipiului Tîrgu-Mures este alcatuit din bunuri aflate în proprietatea acestuia, care nu fac parte din domeniul public, neafectate direct unui interes general si care sunt administrate în conformitate cu normele dreptului civil si a legislatiei în materie.

Bunurile aflate în proprietatea privata a municipiului Tîrgu-Mures sunt supuse regimului juridic de drept comun daca legea nu dispune altfel.

CAPITOLUL II

II.1 CONCESIONAREA TERENURILOR PROPRIETATE PUBLICA SI PRIVATA CARE APARTIN MUNICIPIULUI TÎRGU-MURES

1.Initiativa concesionarii o poate avea autoritatea publica locala, concedentul sau orice investitor interesat (potential concesionar);

 • 2. Concesionarea terenurilor proprietate publica sau privata a municipiului se aproba prin hotarâre al Consiliului local al municipiului Tîrgu-Mures, pe baza unei documentatii tehnice, si a unui caiet de sarcini, prin licitatie publica organizata în conditiile legii.

 • 3. Pentru concesionarea terenurilor prin Hotarârea Consiliului local în baza urmatoarelor documente:

 • a. destinatia, care înseamna modul de utilizare a acestora conform functionarii prevazute în reglementarile cuprinse în planurile de urbanism si de amenajare a teritoriului, ori în lipsa acestora conform destinatiei stabilite prin actul administrativ de aprobare si autorizare;

- schimbarea destinatiei acordate initial se va putea realiza în baza unui certificat de urbanism de construire care va reglementa acest aspect si numai dupa emiterea unei hotarâri de consiliu local, aprobata în conditiile legii;

 • b. durata concesiunii -concesionarea terenurilor se face în conformitate cu prevederile

legale, durata acesteia fiind stabilita de catre Consiliul local, în functie de prevederile documentatiilor de urbanism si de destinatia constructiei. Contractul de concesiune va fi încheiat în conformitate cu legea româna, indiferent de nationalitatea sau cetatenia concesionarului, pentru o durata care nu va putea depasi 49 de ani, cu exceptia concesiunilor de locuinte.

Durata concesiunii se stabileste de catre concedent pe baza studiului de oportunitate si în functie de perioada de amortizare a investitiilor ce urmeaza sa fie realizate de catre concesionar.

Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioada egala cu cel mult jumatate din durata sa initiala, prin simplul acord de vointa al partilor.

 • c. pretul concesiunii se propune de catre Directia Economica prin serviciul de specialitate, pe baza Fisei tehnice de evaluare a bunurilor. În acest sens se va întocmi nota de calcul cu privire la pretul concesiunii pe metru patrat care va constitui anexa la hotarârea de consiliu local care reglementeaza concesionarea;

 • d. termenul de începere a lucrarilor la obiectivul de investitii va fi de cel mult 12

luni de la data încheierii procesului-verbal de punere în posesie a terenului concesionat;

 • e. - categoriile de bunuri care vor fi utilizate de concesionar în derularea

concesiunii sunt urmatoarele:

 • - bunurile de retur - sunt bunurile care au facut obiectul concesiunii precum si cele care au rezultat din urma investițiilor impuse în caietul de sarcini, se restituie autoritatii în mod gratuit, libere de sarcini;

 • - bunurile de preluare - sunt bunurile care la expirarea contractului pot reveni concedentului, numai în masura în care acesta din urma îsi manifesta intentia de a le dobândi prin contract de vânzare - cumparare.

 • - bunurile proprii - sunt bunurile care apartin concesionarului si care sunt exploatate în stricta concordanta cu obiectul concesiunii si care la expirarea contractului de concesiune prin ajungere la termen, revin de drept concesionarului.

CAPITOLUL III

CONCESIONAREA TERENURILOR PENTRU CONSTRUCȚII

 • 1. Terenurile aparținând municipiului se pot concesiona numai în vederea realizării de construcții sau de obiective de uz sau de interes public cu respectarea documentațiilor de urbanism aprobate conform legii;

 • 2. Terenurile apartinând municipiului, pot fi concesionate numai prin licitatie publica, potrivit legii, cu exceptiile prevazute de lege, în conditiile respectarii documentatiilor de urbanism si de amenajare a teritoriului.

 • 3. Prin exceptie, terenurile apartinând domeniului privat al municipiului destinate construirii se pot concesiona fara licitatie publica, astfel:

 • a. pentru realizarea de obiective de utilitate publica sau de binefacere, cu caracter social, fara scop lucrativ, altele decât cele care se realizeaza de catre colectivitatile locale pe terenurile acestora;

 • b. pentru realizarea de locuinte de catre Agentia Nationala pentru Locuinte, potrivit legii;

 • c. pentru realizare de locuinte pentru tinerii pâna la împlinirea vârstei de 35 ani;

 • d. pentru stramutarea gospodariilor afectate de dezastre, potrivit legii;

 • e. pentru extinderea constructiilor pe terenuri alaturate, la cererea proprietarului sau cu acordul acestuia;

f pentru lucrari de protejare ori de punere în valoare a monumentelor istorice definite potrivit legii, cu avizul conform al Ministerului Culturii si Cultelor, pe baza documentatiilor de urbanism avizate potrivit legii.

Legea nr. 50 art. 15 lit. e) pentru extinderea constructiilor pe terenurile limitrofe, la cererea proprietarului, în cazul în care vecinii nu au ori nu îsi exercita dreptul de preemtiune si daca terenurile respective sunt improprii realizarii de constructii noi.

 • - se pot concesiona în vederea extinderii doar terenurile care nu fac obiectul revendicarii de catre fostii proprietari în baza Legii nr.10/2001 sau a Legii nr.1/2000 si alte legi în vigoare si nici nu fac obiectul vreunui litigiu aflat pe rolul instantelor judecatoresti;

CAPITOLUL IV

ETAPE PREMERGĂTOARE REALIZARII DOCUMENTAȚIEI

IV.1. STABILIREA OPORTUNITATII INTERVENTIEI SOLICITATE DE INVESTITORI, DE REALIZARE DE CONSTRUCTII NOI, EXTINDERI, TRANSFORMARI, MODIFICARI LA CONSTRUCTII EXISTENTE, CU AFECTAREA TERENULUI APARTINÂND DOMENIULUI PUBLIC SAU PRIVAT AL MUN. TÎRGU MURES

Pentru a se ajunge la analizarea solicitarii de concesionare a terenurilor apartinând domeniului public sau privat al municipiului, este necesar ca orice persoana fizica sau juridica interesata, sa obtina de la Compartimentul Arhitect Sef, un certificat de urbanism.

Fiecare solicitare va beneficia de o abordare specifica, în funcție de fiecare amplasament în parte sau de natura obiectivelor de construcție propuse, astfel se disting urmatoarele cazuri:

 • I.    În cazul în care prin cererea pentru emiterea certificatului de urbanism se solicita executarea de constructii care se încadreaza în prevederile documentatiilor de urbanism aprobate pentru zona respectiva, se va emite un certificat de urbanism care va putea fi utilizat în scopul solicitat, în care se va solicita pe lânga avizele, si acordurile prevazute de lege, prezentarea titlului asupra imobilului pe care se propune realizarea investiției - contract de concesiune asupra terenului aparținând domeniului public sau privat al municipiului Tîrgu-Mures, cu mentionarea suprafetei necesare. De ex., în cazul solicitarii executarii de balcoane la parterul blocurilor de locuinte colective, cu forma si dimensiuni identice cu balcoanele de la nivelele superioare, Compartimentul Arhitect Sef poate emite certificatul de urbanism cu mentiunile de mai sus, investitorul putând solicita, pe baza certificatului de urbanism, Directiei Economice, Serviciul concesionari, închirieri, vânzari si respectarea disciplinei contractuale concesionarea directa a terenului apartinând domeniului public al municipiului Târgu-Mures, conform procedurii legale.

 • II.   În cazul în care prin cererea pentru emiterea certificatului de urbanism se solicita o modificare de la prevederile documentatiilor de urbanism aprobate pentru zona respectiva sau daca conditiile specifice ale amplasamentului ori natura obiectivelor de investitii o impun, autoritatea publica locala are dreptul ca, dupa caz, prin certificatul de urbanism:

 • a) sa respinga cererea în mod justificat;

 • b) sa solicite elaborarea unui plan urbanistic zonal numai în baza unui aviz prealabil de oportunitate întocmit de catre structura specializata condusa de arhitectul-sef si aprobat de catre consiliul local, prin care se stabilesc:

 • 1.  teritoriul care urmeaza sa fie reglementat prin Planul urbanistic zonal;

 • 2.  categoria/categoriile functionala/functionale a/ale dezvoltarii si eventualele servituti;

 • 3.  reglementari obligatorii sau dotari de interes public necesare;

 • c) sa solicite elaborarea unui plan urbanistic de detaliu.

Documentatia de urbanism PUD, avizul de oportunitate pentru aprobarea PUZ sau documentatia de urbanism PUZ, dupa caz, supusa aprobarii Consiliul local va reglementa pentru fiecare imobil:

 • •  regimul juridic - care va explicita si suprafata de teren necesara concesionarii pentru realizarea obiectivului propus

 • •  regimul economic

 • •  regimul tehnic

La aprobarea documentatiei de urbanism, se va prezenta de catre investitorul interesat, pe cheltuiala proprie, si o documentatie topografica avizata conform legislatiei în vigoare, cu definirea terenului necesar investitiei, apartinând domeniului privat sau public al municipiului Tîrgu-Mures, supus concesionarii.

În cazul în care printr-o documentatie de urbanism aprobata de catre Consiliul Local s-a stabilit suprafata de tern apartinând domeniului public sau privat al municipiului necesara concesionarii, aceasta se poate mentiona într-un articol de hotarâre, fapt care ar duce la simplificarea procedurii de concesionare, ne mai fiind necesara promovarea, separat, a unei alte hotarâri de Consiliu Local doar pentru concesionare teren.

Dupa aprobarea documentatiilor de urbanism mentionate anterior, de catre Consiliul Local al Municipiului Târgu-Mures, Compartimentul Arhitect Sef va emite, la solicitarea investitorului interesat, un nou certificat de urbanism conform celor mentionate mai sus, la punctul I.

Pentru emiterea certificatului de urbanism sunt necesare prezentarea urmatoarelor documente:

 • •  cerere-tip pentru emiterea certificatului de urbanism, completata cu elementele de identificare ale solicitantului si imobilului, cu precizarea scopului solicitarii actului;

 • •  plan de încadrare în zona vizat de oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie - la scarile 1:5000 sau 1:10000;

 • •  plan de situatie, elaborat pe suport topografic - vizat de oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie - la scarile 1:5000 sau 1:10000;

 • •  dovada titlului asupra imobilului - extras de carte funciara emis cu data recenta (maxim 30 de zile) atât pentru terenul aflat în proprietate privata al investitorului cât si pentru cel apartinând domeniului privat sau public al municipiului propus a fi afectat de interventia solicitata;

 • •  documentul de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism (în copie)

 • •  memoriu tehnic care sa sustina oportunitatea interventiei solicitate, întocmit de proiectant cu drept d semnatura, conform legii;

IV.2. DOCUMENTE NECESARE ÎN VEDEREA CONCESIONARII TERENURILOR PENTRU REALIZAREA DE CONSTRUCȚII LA INIȚIATIVA CONCESIONARULUI

Orice persoana fizica sau juridica interesata poate initia procedura de concesionare a unui teren în vederea realizarii de constructii sau concesionarii pentru un teren aferent unei constructii ori proprietati.

În acest sens persoana fizica sau juridica interesata va solicita printr-o cerere, însotita de o documentatie topografica, Serviciul de specialitate, verificarea regimului juridic al terenului care urmeaza sa fie concesionat.

Administratia Domeniului Public identifica titlul de proprietate si stabileste limitele terenului proprietatea municipiului; si transmite solicitantului raspunsul (favorabil sau nu.)

IV.3. DOCUMENTE NECESARE PENTRU CONCESIONARE

Dupa emiterea raspunsului de catre Administratia Domeniului Public în termen legal de 30 de zile petentul poate solicita emiterea certificatului de urbanism conform prevederilor din Legea nr.50/1991, modificata si completata.

Solicitarea petentului pentru emiterea certificatului de urbanism va fi însotita de:

 • - cerere pentru obtinerea certificatului de urbanism;

 • - date de identificare petent, inclusiv numar telefon;

 • - date de identificare imobil cu specificarea calitatii petentului ( proprietar);

 • - plan de încadrare in zona 1: 1000;

 • - plan de situatie pe suport topografic 1: 500;

 • - destinatia terenului pentru care se solicita concesionarea;

 • - ridicarea topografica,

IV.4. RASPUNSUL PRIMARIEI

Pe baza documentelor primite, în termen de 30 de zile, Serviciul de specialitate va emite prin Compartimentul Arhitect Sef petentului certificatul de urbanism care va cuprinde în mod obligatoriu urmatoarele informatii :

A- Regimul juridic

a- situarea terenului în intravilan sau în afara acestuia -apartenenta terenului la domeniul public sau privat;

b- natura proprietatii si titlul asupra terenului;

c- servituti care greveaza asupra terenului;

B-Regimul tehnic

a- informatii extrase din documentatiile de urbanism, inclusiv din regulamentele de urbanism aferente, ori din planurile de amenajare a teritoriului.

b- obligatii de natura urbanistica trebuie avute in vedere la proiectarea investitiei:

 • • regimul de aliniere a terenurilor si construcțiilor fata de drumurile publice adiacente si fata de construcțiile învecinate;

 • • retragerile si distantele obligatorii la amplasarea constructiilor

 • • elemente privind volumetria si/sau aspectul general al constructiilor, fata de proprietatile vecine

 • • regimul de înaltime maxim admis

 • • procentul maxim de ocupare al terenului si coeficientul maxim de utilizare teren, precum si altele asemenea;

Precizarea daca certificatul de urbanism poate fi utilizat sau nu în scopul declarat de solicitant.

C- alte avize si acorduri

-PUD aprobat pentru zona solicitata în vederea concesionarii.

Daca sunt îndeplinite conditiile de la pct.IV.2. documentatia de concesionare va fi înaintata comisiilor de specialitate ale Consiliului local în vederea avizarii, însotita de Raportul de specialitate care va purta viza Arhitectului Sef.

Dupa depunerea documentelor, Serviciul din partea primariei, va verifica daca documentele depuse, respecta impunerile stabilite si in termen de 30 zile va comunica petentului necesitatea completarii dosarului, sau respingerii daca nu corespunde reglementarilor.

ETAPA DE ANALIZA SI APROBARE

Petentul va depune documentele solicitate pe baza de cuprins.

Dupa depunere, prin grija compartimentelor specializate, se vor realiza urmatoarele:

 • 1. analizarea documentatiei depuse de petent.

In situatia in care anumite documente necesita clarificari sau modificari, petentului i se va comunica în scris, completarea documentatiei sau i se va comunica neîndeplinirea conditiilor legii, dupa caz:

 • 2. proiectul de urbanism de detaliu -P.U.D.- ce se aproba de Consiliul Local. Daca nu se aproba, petentul va fi informat.

 • 3. prin grija Serviciului de concesionari si vânzari terenuri se va încheia contractul de concesiune , inclusiv a procesului verbal de punere în posesie a terenului.

DOCUMENTE

Toate documentele vor fi redactate la calculator si vor fi listate pe imprimanta. Documentele vor fi prezentate in original.

De integritatea documentelor depuse raspunde fiecare compartiment implicat prin transmiterea acestora pe baza de semnatura.

TERMENE SI RESPONSABILITATI

 • - primirea documentelor-serviciul concesionari si de vânzari terenuri

 • - evaluarea pretului de concesionare propus de evaluatorul institutiei - termen inclus in termenul general de 30 de zile;

 • - analiza juridica - Serviciul de Concesionari - termen inclus in termenul general de 30 de zile;

IV.5. DOCUMENTE NECESARE ÎN VEDEREA CONCESIONARII TERENURILOR PENTRU REALIZAREA DE CONSTRUCTII LA INITIATIVA CONCEDENTULUI

 • 1. Consiliul local Tîrgu-Mures poate hotarî concesionarea unui teren în scopul realizarii de constructii sau pentru terenuri aferente unei constructii existente.

 • 2. Documentatia topografica necesara concesionarii trebuie întocmita de persoana fizica sau juridica autorizata, la comanda solicitantului si pe cheltuiala acestuia.

 • 3. Compartimentul Arhitect Sef va întocmi prin Serviciul Autorizări certificatul de urbanism La eliberarea certificatului de urbanism, Arhitectul Sef al municipiului va semna studiul de oportunitate, planul de situatie si plansele principale.

 • 4. Secretariatul comisiei pentru licitatie va întocmi caietul de sarcini si va publica în mass-media anuntul cu privire la data organizarii licitatiei publice.

 • 5. Compartimentul Arhitect Sef vizeaza documentatia de concesionare precum si raportul de specialitate;

 • 6. Directia Economica va propune pretul de pornire a licitatiei;

 • 7. Licitatia publica se va organiza conform legislatie în vigoare.

CAPITOLUL V

ACTE NECESARE PRELUARII CONTRACTELOR DE CONCESIUNE ÎNCHEIATE, conform art.41 din Legea nr.50/1991 republicata în 2004 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare

În acest sens persoanele fizice sau juridice interesate vor depune urmatoarele documente:

 • 1. Contract de concesiune initial ;

 • 2. Contract de vânzare - cumparare asupra constructiei ce a facut obiectul încheierii contractului de concesiune;

 • 3. Documentatia cadastrala care a stat la baza încheierii contractului de vânzare-cumparare.

 • 4. Cerere de reziliere a contractului de concesiune din partea vânzatorului;

 • 5. Cerere de preluare a contractului concesiune din partea cumparatorului aprobata de catre Primarul municipiului Tîrgu-Mures;

 • 6. Dovada achitarii la zi a impozitului pe cladire si a redeventei pentru terenul concesionat.

CAPITOLUL VI PROCEDURA DE PROMOVARE CATRE COMISIILE DE SPECIALITATE A CONSILIULUI LOCAL, A DOCUMENTATIILOR PRIVIND CONCESIONAREA TERENURILOR IN VEDEREA AVIZARII LOR

VI.1. Documentatiile privind concesionarea terenurilor vor fi analizate de Compartimentul Concesionari terenuri, numai daca sunt respectate prevederile de la cap IV.

VI.2 Directia Economica prin Serviciul concesionari terenuri va întocmi :

 • - expunerea de motive, semnata de Primarul municipiului Tîrgu-Mures si

proiectul Hotarârii de consiliu

VI.3 Evaluatorul institutiei va întocmi:

 • - fisa de evaluare a licitatiei în vederea concesionarii sau pentru pretul

concesionarii prin atribuire în concesiune a unui teren

VI.4 Dupa completarea documentației cu actele conform punctelor anterioare din prezentul regulament, aceasta va fi înaintata spre analiza comisiilor de specialitate a Consiliului Local, pentru obtinerea rapoartelor, în conditiile legii.

Serviciul de resort al autoritatii publice locale, va elabora un proiect de hotarâre de consiliu local care va fi supus aprobarii în sedinta în plen a Consiliului local al municipiului Tîrgu-Mures , aceasta ulterior fiind comunicate Prefectului judetului Tîrgu-Mures si altor persoane, în conditiile legii.

CAPITOLUL VII

ÎNCETAREA CONCESIUNII

Concesiunea poate înceta prin :

a-expirarea duratei stabilite în contract, daca partile nu convin, în scris, prelungirea acesteia în conditiile legii

b-rascumparare

c-retragere d-renuntare

e-prin efectele unei hotarâri judecatoresti

Propunere simpla pentru bunurile de retur care sunt cele permise conform legii sa se reîntoarca fara sarcini, celelalte fiind de natura concesiunii.

a - Încetarea concesiunii prin expirarea duratei

 • a.l.-concedentul are dreptul sa-si manifeste intentia de a dobândi bunurile de preluare si sa solicite concesionarului încheierea contractului de vânzare-cumparare cu privire la aceste bunuri.

În termen de 1 an, dupa expirarea termenului de concesiune prin ajungere la termen, concedentul va fi obligat sa-si exercite dreptul de optiune prevazut la aliniatul de mai sus, sub sanctiunea decaderii.

 • a.2.-Concesionarul va prezenta din partea autoritatii competente în raza careia se afla bunul unde si-a desfasurat activitatea, dovada eliberarii de orice sarcini a bunului concesionat, dupa care între concedent si concesionar se va întocmi un proces verbal de predare a bunului cît si a eventualelor bunuri dobândite pe perioada concesiunii si destinate concesiunii;

 • a. 3.-Eventualele materiale aprovizionate, obiectele de mobilier, instalatii ce nu sunt pentru uzul exclusiv al concesiunii sau alte bunuri ce se vor conveni între parti, se vor prelua de catre concedent, pe baza de contract, la data expirarii concesiunii;

b.-Încetarea concesiunii prin rascumparare

 • b. l.În cazul în care interesul national sau local o impune , rascumpararea concesiunii se poate face numai prin act administrativ al organului care a aprobat concesionarea ,concesiunea poate fi rascumparata, concedentul asigurând si achitând concesionarului despagubirea corespunzatoare valorii investitiei, care trebuie sa fie prompta, adecvata si efectiva pentru care se va întocmi o documentatie tehnico-economica în care se va stabili pretul rascumpararii. Cazul de interes public se probeaza prin acte autentice emise de autoritatea municipala sau prin Hotarâri ale Guvernului.

 • b. 2.Daca partile nu se înteleg asupra pretului rascumpararii, urmeaza a se adresa instantei de judecata sau arbitrale.

c.-Încetarea contractului prin retragere

 • c. l.Concesiunea se retrage si contractul se reziliaza în situatia în care concesionarul nu respecta obligatiile asumate prin contract, constatarea facându-se de organele de control autorizate.

 • c.2.Concesiunea se retrage si în cazul în care concesionarul nu a început execuția lucrărilor la obiectivul de investiții în termen de un an de la data concesionarii.

c.3.Concedentul va putea rezilia contractul numai dupa notificarea intentiei sale concesionarului cu precizarea cauzelor care au determinat-o.

Rezilierea va opera de plin drept, la expirarea unei perioade de 30 de zile de la notificare daca concesionarul nu îsi îndeplineste obligatiile în acest interval.

 • c. 4. In cazul in care concesionarul nu a început lucrarile de construire pâna în termenul de un an de la data acordarii contractului de concesiune, se va prelungi acest termen daca concesionarul face dovada existentei unor cauze obiective care au împiedicat începerea acestor lucrari cum ar fi:

 • - neobtinerea autorizatiei de construire din motive neimputabile concesionarului

 • - neobtinerea acordului de mediu si alte avize legale pe care amplasamentul si natura acestuia le impun .

 • - daca proprietarul concedent a efectuat acte de tulburare a posesiei (cum ar fi: efectuarea de lucrari tehnico-edilitare în perimetrul terenului care face obiectul contractului de concesiune, etc.)

d.- Încetarea concesiunii prin renunțare

 • d. 1.Concesionarul poate renunta la concesiune în cazul în care cauze obiective, justificate, fac imposibila realizarea investitiei sau exploatarea ei dupa punerea în functiune, dupa verificarea celor semnalate de concesionar, de catre o comisie paritara formata din reprezentantii concedentului, respectiv ai Consiliului Local al municipiului Tîrgu-Mures si care împreuna cu reprezentantii concesionarului vor hotarî asupra continuarii sau încetarii contractului.

 • d.2.Forta majora exonereaza partile de raspunderi în ceea ce priveste îndeplinirea totala sau partiala a obligatiilor ce le revin, cu mentiunea ca prin forta majora se întelege orice eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil si inevitabil, care împiedica partile sa-si execute integral sau partial obligatiile.

d.3.Aparitia si încetarea cazului de forta majora se va comunica celeilalte parti în termen de 5 zile prin telefon, fax, telex, urmat de o scrisoare recomandata, cu mentiunea constatarii evenimentelor de acest gen de catre organele competente, în prezenta partilor, în masura în care este posibil, raportat la notorietatea evenimentului de fata.

d.4.În caz de forta majora, comunicata si constatata în conditiile de mai sus, executarea obligatiilor partilor se decaleaza în consecinta, cu perioada corespunzatoare acesteia, mentiunea ca nici una din parti nu va pretinde penalitati sau despagubiri, pentru întârzieri în executarea contractului. Partea care nu a îndeplinit functia comunicarii va suporta consecintele constatarii cazului de forta majora cât si îndeplinirea tuturor celorlalte obligatii.

d.5.În conditiile în care forta majora conduce la o decalare a obligatiilor partilor mai mare de 6 luni, partile se vor reuni si concilia pentru a hotarî asupra exercitarii în viitor a clauzelor incluse în contract. În cazul disparitiei sau imposibilitatii de exploatare a bunului concesionat, situatie verificata si constatata de comisia legal constituita de autoritatea publica locala, partile vor conveni asupra continuarii sau încetarii contractului.

În cazul în care partea a doua nu a început executia lucrarilor în termen de un an de la data acordarii concesiunii, fara nici un temei legal concesiunea înceteaza de drept fara nici o pretentie din partea partii a doua.

De asemenea, concesiunea se retrage si în cazul în care concesionarul nu respecta condițiile stipulate în hotarârea de consiliu local adoptata în cauza.

În cazul încetarii concesiunii din una din cauzele de mai sus concesionarul are urmatoarele obligatii :

 • a. sa predea partii întâi documentatia tehnica referitoare la obiectivul de investitii ce urma sa se realizeze pe terenul concesionat.

 • b. sa prevada în actele juridice pe care le încheie si prin care îsi asuma obligatii fata de terti sau dobândeste dreptul în legatura cu exploatarea bunului, o clauza speciala prin care partea întâi se va substitui partii a doua în baza drepturilor prevazute.

 • c. sa prezinte autoritatii publice locale toate actele în curs de executare pentru care acesta sa-si poata exercita optiunea.

 • d. sa prevada în contractele ce le încheie cu persoane fizice sau juridice în legatura cu obiectivul ce se realizeaza pe terenul concesionat, posibilitatii subrogarii prin autoritatile publice locale, în cazul în care aceasta va hotarî astfel, când încetarea concesiunii a intervenit înainte de încetarea valabilitatii actelor respective.

CAPITOLUL VIII

ALTE REGLEMENTARI

VIII.1. Contractul de concesiune se încheie în baza documentatiei de concesionare, a PUDului aprobat pentru zona solicitata, a hotarârii de consiliul local prin care se prevede concesionarea terenului în cauza, a validarii hotarârii de concesionare de la Prefectura judetului Tîrgu-Mures si a procesului-verbal de punere în posesie.

VIII.4. Anexele la hotarârea de Consiliu local în vederea concesionarii vor fi :

 • - nota de calcul emisa de catre Directia Economica;

 • - raportul de specialitate a Arhitectului Sef al Municipiului

 • - expunerea de motive

 • - documentatia de concesionare.

VIII.5. Dupa validarea hotarârii de Consiliu local de catre Prefectul judetului Tîrgu-Mures se va proceda la întocmirea contractului de concesiune si la punerea în posesie a terenului -document care va sta la baza încheierii contractului de concesiune.

VIII.6. Punerea în posesie se va face pe baza procesului verbal de punere în posesie, semnata spre neschimbare de catre membrii comisiei de punere în posesie, conform Dispozitiei Primarului.

VIII.7. Documentatia necesara obtinerii concesionarii va fi depusa în 3-trei- exemplare.