Hotărârea nr. 263/2009

HCL 263 Privind modificarea organigramelor ¦i statelor de funciii ale unor servicii publice din subordinea Consiliului local al municipiului Tirgu Mure¦.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 263 din 23 iunie 2009

privind modificarea organigramelor si statelor de funcții ale unor servicii publice din subordinea Consiliului local al municipiului Tîrgu Mures

Consiliul local municipal Târgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. ___________ din 09.06 2009 prin Directia comunicare, programe de finantare internationala si resurse umane,

În baza art. 36, alin. (2), litera „a”, 45, alin. (1) si art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

h o t ar aste :

Art. 1. Se aproba organigramele, statele de functii si modificarile aferente ale Serviciului public Administratia serelor, parcurilor si zonelor verzi si ale Serviciului public Asistenta Tehnica si Reparatii Scoli din structura Consiliului local al municipiului Tîrgu Mures, conform anexelor, care fac parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. În termen de 90 de zile de la adoptarea prezentei hotarâri se vor actualiza regulamentele de organizare si functionare ale structurilor afectate de modificari .

Art. 3. Cu executarea prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin aparatul de specialitate al primarului si sefii serviciilor publice în cauza.

Presedinte de sedinta psih. Roman Ioana Dana

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban