Hotărârea nr. 262/2009

HCL 262 Privind modificarea punctelor 17.1 ¦i 17.2 din anexa nr. 1 la Hotarirea Consiliului Local nr. 236 din 18 decembrie 2008 referitoare la taxele speciale pe anul 2009 pentru Complexul de Agrement ¦i Sport ,,Mure¦ul".

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

COSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 262

din 23 iunie 2009

privind modificarea punctelor 17.1 si 17.2 din anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 236 din 18 decembrie 2008 referitoare la taxele speciale pe anul 2009 pentru Complexul de Agrement si Sport ,,Muresul”

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 1040 din 15.06.2009 prezentata de Administratia Complexului de Agrement si Sport ,,Muresul”, privind modificarea punctelor 17.1 si 17.2 din anexa nr.1 la Hotarârea Consiliului Local nr. 236 din 18 decembrie 2008 referitoare la taxele speciale pe anul 2009 pentru Complexul de Agrement si Sport ,,Muresul”,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (4), litera „c”, art. 45, alin. (2), litera “c” si art. 115, alin. (1), lit. ,,b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba modificarea punctelor nr. 17.1 si 17.2 din anexa nr.1 la Hotarârea Consiliului Local nr. 236 din 18 decembrie 2008 referitoare la taxele speciale pe anul 2009 pentru Complexul de Agrement si Sport “Muresul”, prin reducerea taxelor aferente, cuantumul acestora urmând a fi conform celor prescrise mai jos:

Nr. crt.

Specificatia

Anul

2008

sezon

2009 sezon

2008 extrasezon

2009 extrasezon

0

1

2

3

4

5

17

Taxa intrare pe baza de bilete lei/zi/persoana

17.1

- adulti

5,00

5,00

-

-

17.2

- copii de la 3 la 14 ani si pensionari

2,00

2,00

-

-

Art. 2. Se aproba accesul în incinta Complexului de agrement si sport „Muresul” a familiilor cu copii (copii însotiti de parinti sau bunici) pe baza unui bilet tip familial, redus cu 50% fata de taxele instituite, cu scutirea de plata a copiilor sub 3 ani.

Art. 3. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea, prin Directia Economica si Administratia Complexului de Agrement si Sport „Muresul”.

Presedinte de sedinta psih. Roman Ioana Dana

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban