Hotărârea nr. 261/2009

HCL 261 Privind rectificarea bugetului local al Municipiului Tirgu Mure¦ pentru anul 2009.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 261 din 23 iunie 2009

privind rectificarea bugetului local al Municipiului Tîrgu Mures pentru anul 2009

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr.744 din 10.06.2009 prin Direcția Economica, privind rectificarea bugetului local al municipiului Târgu Mures, pe anul 2009,

Tinând seama de prevederile art.41 din Legea 273 din 29.06.2006 privind finanțele publice locale, respectiv a Legii bugetului de stat pe anul 2009 nr.18 din 26.02.2009 publicata în M.O. nr. 121/27.02.2009,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (4), lit. „a”, art. 45, alin. (1) si alin. (2), lit. „a” si art.115 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba rectificarea bugetului local al municipiului Tîrgu Mures pe anul 2009, astfel:

VENI

TURI

RON

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Clasificatia aprobata incepand cu anul

2006, Ordinul MFP nr.1025/2005

BUGET

APROBAT 2009

BUGET

RECTIFICAT 2009

Diferenta

(col.4-col.3)

0

1

2

3

4

5

VENITURI

427.829.376

427.979.376

+150.000

11.02.06

Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale

906.861

1.056.861

+150.000

CHE

LTUIELI

RON

DENUMIRE INDICATOR

BUGET APROBAT 2009

BUGET RECTIFICAT 2009

Diferența (col.4-col.3)

1

2

3

4

T O T A L C H E L T U I E L I

427.829.376

427.979.376

+150.000

51.02Autoritati executive si legislative

22.289.803

22.439.803

+150.000

BUNURI SI SERVICII, mai putin reparatii

6.938.041

7.088.041

+150.000

54.02.05.Fond de rezerva bugetara

5.084.184

84.184

-5.000.000

74.02 PROTECTIA MEDIULUI

20.727.167

25.727.167

+5.000.000

74.02.05 Salubritate si gestinarea deseurilor

13.596.156

18.596.156

+5.000.000

BUNURI SI SERVICII, din care

13.596.156

18.596.156

+5.000.000

--salubrizare zilnica si curatenie generala

7.687.754

12.687.754

+5.000.000

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza ordonatorul principal de credite; compartimentele de specialitate în cadrul Primariei si ceilalti ordonatori de credite, finantati din bugetul local al municipiului.

Presedinte de sedinta psih. Roman Ioana Dana Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban