Hotărârea nr. 260/2009

HCL 260 privind aprobarea modificarii Hotaririlor Consiliului local municipal nr. 158/30 aprile 2009 ¦i nr. 201/30 aprilie 2009.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 260

Din 2 iunie 2009

privind aprobarea modificării Hotărârilor Consiliului local municipal nr. 158/30 aprile 2009 si nr. nr. 201/30 aprilie 2009

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru, cu continuare în data de 2 iunie 2009,

Având în vedere prevederile H.G. nr. 518/1995, cu completările si modificările ulterioare, privind unele drepturi si obligații ale personalului trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu cărăcter temporăr,

Vazând Expunerile de motive ale Primarului Municipiului Tîrgu Mures, prin Serviciul de Relatii Publice Interne si Internationale, nr. 393/P/2009, respectiv nr. 407/P/2009 privind aprobarea finantarii din bugetul local a cheltuielilor de deplasare pentru o delegatie oficiala din partea Primariei municipiului Tîrgu Mures si a Consiliului local municipal la Zalaegerszeg- Ungaria, respectiv la Szeged - Ungaria,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „c”, art. 45, alin. (1) si art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba modificarea Hotarârii Consiliului local municipal nr. 158 din 30 aprilie 2009, în sensul ca se aproba suma de 515 EUR + 9.000 LEI în loc de 357,5 EUR + 9.000 LEI pentru delegatia din partea Primariei municipiului Tîrgu-Mures si a Consiliului local, compusa din patru persoane, care s-a deplasat la Zalaegerszeg-Ungaria, în perioada 14 - 17 mai 2009.

Art. 2. Se aproba modificarea Hotarârii Consiliului local municipal nr. 201 din 30 aprilie 2009, în sensul ca se aproba suma de 530 EUR în loc de 460 EUR, pentru delegatia din partea Primariei municipiului Tîrgu-Mures si a Consiliului local, compusa din patru persoane, care s-a deplasat la Szeged-Ungaria, în perioada 21 - 24 mai 2009.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se însarcineaza Primarul municipiului Tîrgu-Mures, dr. Dorin Florea, prin Serviciul Relatii Publice, Interne si Internationale si Directia Economica.

Președinte de sedinta

dr. ing. Kolozsvari Zoltan Csaba

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban