Hotărârea nr. 259/2009

HCL 259 Privind mandatarea reprezentantului A.G.A., dl. Todoran Liviu Emil Nicu sa aprobe documentele referitoare la punctele de pe ordinea de zi a ¦ediniei A.G.A. a S.C. Compania Aquaserv S.A. Tirgu Mure¦ din data de 10.06.2009.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 259

din 2 iunie 2009

privind mandatarea reprezentantului A.G.A., dl. Todoran Liviu Emil Nicu sa aprobe documentele referitoare la punctele de pe ordinea de zi a sedintei A.G.A. a S.C. Compania Aquaserv S.A. Tîrgu Mures din data de 10.06.2009.

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru, cu continuare în data de 2 iunie 2009,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. _____din

__________2009 privind mandatarea reprezentantului AGA, dl. Todoran Liviu Emil Nicu sa aprobe documentele referitoare la subiectele de pe ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale a Actionarilor din data de 10.06.2009.

Având în vedere prevederile art. 36, alin. (2), lit. “d” si alin. (6), lit. “a”, pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, precum si prevederile HCLM nr. 306/2005 privind aprobarea unor masuri în legatura cu reorganizarea regiei autonome AQUASERV Tîrgu Mures în societate comerciala pe actiuni,

În temeiul art. 36, alin. (1), (2), lit. “b”, alin. (3), lit. “c”, art. 45, alin. (1) si art. 115, alin. (1), lit. “b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste :

Art. 1. Se mandateaza reprezentantul AGA al municipiului Tîrgu Mures, dl. Todoran Liviu Emil Nicu pentru aprobarea documentelor referitoare la punctele de pe ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale a Actionarilor a S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. din data de 10.06.2009. înscrise în anexele nr. 1 - 3 care fac parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotârari se însarcineaza reprezentantul A.G.A. al municipiului Tîrgu Mures în S.C. COMPANIA AQUASERV S.A., dl. Todoran Liviu Emil Nicu.

Presedinte de sedinta

dr. ing. Kolozsvari Zoltan Csaba

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban