Hotărârea nr. 258/2009

HCL 258 Privind concesionarea directa catre Asociaiia Betania -Valea Rece a terenului in suprafaia de 128,70 mp apariinind Municipiului Tirgu Mure¦.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 258

din 2 iunie 2009

privind concesionarea directa catre Asociația Betania -Valea Rece a terenului în suprafața de 128,70 mp apartinând Municipiului Tîrgu Mures

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru, cu continuare în data de 2 iunie 2009,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 1040 din 27.05.2009, referitoare la aprobarea concesionarii directe catre Asociația Betania - Valea Rece, a terenului în suprafata de 128,70 mp, situat în Valea Rece nr. 11 - 13.

Având în vedere prevederile art. 15, lit. “a” din Legea nr. 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare care permite concesionarea directa fara organizarea de licitatie si ale art.123 alin.(1) si art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. “c”, alin. (5), lit. “a”, art. 45, alin. (3) si art. 115, alin. (1), lit. “b” din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba concesionarea cu titlu gratuit, pe o perioada de 10 de ani, catre Asociatia Betania -Valea Rece si în beneficiul comunitarii rromilor din zona, a terenului în suprafata de 128,70 mp, aferent imobilului în care îsi desfasoara activitatea Biserica Penticostala nr. 6 si gradintia, teren aflat în proprietatea municipiului Tîrgu Mures, situat în Tîrgu-Mures str. Valea Rece nr. 11-13 , identificat prin CF 94188, nr. top 3777/2/1.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul Municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Directia Economica - Serviciul de concesionari, închirieri, vânzari si respectarea disciplinei contractuale.

Presedinte de sedinta dr. ing. Kolozsvari Zoltân Csaba Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban