Hotărârea nr. 257/2009

HCL 257 Privind transmiterea in administrarea Consiliului Judeiean Mure¦ a unui teren in suprafaia de 39.744 mp aflat in proprietatea publica a Municipiului Tirgu Mure¦ in vederea realizarii unei staiii de transfer, a unei staiii de compostare ¦i a unei staiii de sortare in cadrul Proiectului "Sistem integrat de gestiune a de¦eurilor la nivelul Judeiului Mure¦".

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 257

din 2 iunie 2009

privind transmiterea în administrarea Consiliului Județean Mures a unui teren în suprafața de 39.744 mp aflat în proprietatea publica a Municipiului Tîrgu Mures în vederea realizarii unei statii de transfer, a unei statii de compostare si a unei statii de sortare în cadrul Proiectului

“Sistem integrat de gestiune a deseurilor la nivelul Judetului Mures”

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru, cu continuare în data de 2 iunie 2009,

Vazând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Tîrgu Mures nr. 2549 din 27.05.2009, întocmita de Administratia Domeniului Public, referitoare la aprobarea transmiterii în administrarea Consiliului Judetean Mures a unui teren în suprafata de 39.744 mp aflat în proprietatea publica a Municipiului Tg. Mures,

Vazând Hotarârea Consiliului Judetean Mures nr. 56/20.05.2009.

Având în vedere prevederile art. 12, alin. (1) si (2) Legea nr. 213/1998 privind proprieatea publica si regimul juridic al acesteia.

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. “c”, alin. (5), lit “a”, art. 45 si art. 115, alin. (1), lit. “b” din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba transmiterea în administrarea Consiliului Judetean Mures a terenului în suprafata de 39.744 mp din cel aflat în proprietatea publica a Municipiului Tîrgu Mures, situat în extravilanul localitatii Valureni, comuna Cristesti, identificat prin C.F. nr. 50038/Cristesti, C.F. nr. 50014/Cristesti, C.F. nr. 50009/Cristesti, C.F. nr. 50024/Cristesti, C.F. nr. 50001/Cristesti, C.F. nr. 50003/Cristesti, C.F. nr. 50059/Cristesti, C.F. nr. 50046/Cristesti, C.F. nr. 50052 /Cristesti pe durata edificarii unei statii de transfer , a unei statii de compostare si a unei statii de sortare în cadrul Proiectului “Sistem integrat de gestiune a deseurilor la nivelul Judetului Mures”, respectiv pâna la receptia fnala a lucrarilor.

Art. 2. Odata cu încetarea dreptului Consiliului Judetean Mures de a administra terenurile mentionate la art.1, acesta va transmite Consiliului local municipal Tîrgu Mures dreptul de administrare a bunurilor si a instalatiilor edificate pe terenurile în cauza.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul Municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Administratia Domeniului Public - Serviciul Control Gospodarire Comunala si Protectia Mediului.

Presedinte de sedinta

dr. ing. Kolozsvari Zoltăn Csaba

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban