Hotărârea nr. 256/2009

HCL 256 Privind cofinaniarea din bugetul local pentru cota-parte care revine proprietarilor de apartamente din costurile de reabilitare termica a unor blocuri de locuinie din programul pe anul 2009.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 256 din 2 iunie 2009

privind cofinantarea din bugetul local pentru cota-parte care revine proprietarilor de apartamente din costurile de reabilitare termica a unor blocuri de locuinte din programul pe anul 2009

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru, cu continuare în data de 4 iunie 2009,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. B1/245/27.05.2009, prin Biroul Corp Control Primar si Relatii cu Asociatiile de Proprietari, privind cofinantarea din bugetul local pentru cota-parte care revine proprietarilor de apartamente din costurile de reabilitare termica a unor blocuri de locuinte din programul pe anul 2009,

Având în vedere art. 39, din Legea nr. 230/2007 privind organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, si art. 14 din O.U.G nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte,

În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „b”, art. 45, alin. (2) si art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Pentru anul 2009, se aproba cofinantarea din bugetul local pentru cota aferenta datorata de proprietari, în cazul blocurilor de locuinte ce urmeaza a fi cuprinse în Programul national de reabilitare termica, sub conditia construirii în contrapartida, a unor mansarde de catre autoritatea publica locala, destinate închirierii, pentru situatii în care proprietarii nu au posibilitatea platii cotei lor de contributie.

Art. 2. Se împuterniceste autoritatea publica executiva ca, în conditiile legii sa procedeze la instituirea masurilor legale pentru reglementarea Programului national de reabilitare termica, inclusiv în ce priveste organizarea licitatiilor publice de lucrari.

Presedinte de sedinta

dr. ing. Kolozsvari Zoltăn Csaba

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban