Hotărârea nr. 255/2009

HCL 255 Privind plata cotei-parii de 33% respectiv de 372.646 lei, din costurile de reabilitare termica a unor blocuri de locuinie, ¦i construirea de mansarde in beneficiul municipiului Tirgu Mure¦.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 255

din 2 iunie 2009

privind plata cotei-parti de 33% respectiv de 372.646 lei, din costurile de reabilitare termica a unor blocuri de locuinte, si construirea de mansarde în beneficiul municipiului Tîrgu Mures

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru, cu continuare în data de 2 iunie 2009,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. B1/236/21.05.2009, prin Biroul Corp Control Primar si Relatii cu Asociatiile de Proprietari, privind plata cotei-parti de 33% respectiv de 372.646 lei, din costurile de reabilitare termica a unor blocuri de locuinte, si construirea de mansarde în beneficiul municipiului Tîrgu-Mures si vazând prevederile art. 36, alin. (4), lit. „d” din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, si ale art. 39 din Legea nr. 230/2007 privind organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari,

În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „b”, art. 45, alin. (2) si art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba plata cotei-parti de 33% ( 232.446 lei ) ce revine Asociatiei de proprietari nr. 6, din costurile de reabilitare termica a blocului din str. Secuilor-Martiri, nr. 10 - 12 si construirea de mansarde (mai putin compartimentarea interioara, lucrari de instalatii si finisaje interioare ), prin compensare, în beneficiul municipiului Tîrgu Mures, în vederea închirierii.

Art. 2. Se aproba ca, în maximum 3 luni Asociatia de proprietari nr.6 sa finalizeze procedurile juridice privind mansardarea blocurilor din str. Faget nr. 2, C-tin Romanu Vivu nr. D1 si C-tin Romanu Vivu nr. D8, respectiv plata cotei-parti ce-i revine pentru lucrarile de reabilitare termica executate, conform Anexei, în caz contrar, dupa expirarea acestui termen se va proceda la construirea de mansarde, în beneficiul municipiului Tîrgu Mures, potrivit art. 1.

Art. 3. În situatia în care construirea de mansarde se va face în beneficiul Municipiului Tîrgu-Mures, în aplicarea art. 122. lit. „i” din O.U.G nr.34/2006 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare, lucrarile de mansardare (mai putin compartimentarea interioara, lucrarile de instalatii si finisaje interioare) se vor contracta cu ofertantul declarat câstigator în cadrul procedurii de achizitie a lucrarilor de reabilitare termica.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se însarcineaza Primarul Municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Directia Economica si Biroul Corp Control Primar si Relatii cu Asociatiile de Proprietari.

Presedinte de sedinta

dr. ing. Kolozsvari Zoltan Csaba

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban

ANEXA

La HCL nr.................

din.....................2009

Nr.

Adresa imobil

Valoare lucrări executate

COTA 33%

1.

Faget nr.2

117.601 lei

38.808 lei

2.

C-tin Romanu Vivu nr.DI

122.392 lei

40.390 lei

3.

C-tin Romanu Vivu nr.D8

184.854 lei

61.002 lei

TOTAL:

140.200 lei